search
PL

1. Informacje ogólne

Firma GfK, mająca swoją siedzibę w Niemczech, jest zaufanym partnerem w dziedzinie badań rynkowych, doradztwa biznesowego i analiz preskryptywnych. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zawiera ogólne informacje na temat sposobów gromadzenia i przetwarzania przez GfK Państwa danych osobowych w ramach Państwa kontaktów z naszą firmą.

W razie konieczności przekazujemy dodatkowe oświadczenia o ochronie prywatności, na przykład jeśli są Państwo członkami jednego z naszych paneli lub w przypadku konkretnych projektów badawczych.

Dane osobowe definiujemy jako wszelkie informacje na Państwa temat, które można wykorzystać do zidentyfikowania Państwa tożsamości. Nie dotyczy to informacji, w których Państwa dane osobowe zostały usunięte (zanonimizowane).

Dokonujemy regularnej weryfikacji naszego oświadczenia o ochronie prywatności i z tego względu zachęcamy Państwa do systematycznego śledzenia treści niniejszego dokumentu.

GfK składa się z podmiotów prawnych wymienionych tutaj — razem tworzą one „Grupę GfK”. Podmiotem odpowiedzialnym za niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności jest GfK GmbH, a dokument ten jest publikowany w imieniu Grupy GfK.

GfK GmbH
Sophie-Germain-Strasse 3-5
90443 Nuremberg (Norymberga)
Niemcy

Podmiot zarejestrowany w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Norymberdze pod numerem HRB 42397

Określenia „GfK”, „my”, „nas”, „nasze” itp. użyte w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności odnoszą się do odpowiedniego podmiotu należącego do Grupy GfK, odpowiedzialnego za przetwarzanie Państwa danych osobowych. Ilekroć nawiążemy kontakt z Państwem jako osobą, której dane dotyczą, poinformujemy Państwa, który z podmiotów GfK jest administratorem Państwa danych osobowych.

Koncern GfK powołał inspektorów ochrony danych wymienionych na liście podmiotów stowarzyszonych GfK. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności lub naszych praktyk w zakresie ochrony danych, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail w tej sprawie na adres dpo@gfk.com.

1.1 Kategorie danych osobowych

Gromadzimy, wykorzystujemy, przechowujemy, przetwarzamy i przekazujemy różne rodzaje danych osobowych, w zależności od celu ich gromadzenia. Zbieramy jedynie takie kategorie danych, które są niezbędne do osiągnięcia określonego celu. Do gromadzonych przez nas danych osobowych należą wymienione poniżej kategorie danych.

Dane kontaktowe: imię, drugie imię, nazwisko, nazwa firmy, stanowisko/rola, adres e-mail i numer telefonu firmy, adres rozliczeniowy firmy, adres dostawy, adres e- mail i numery telefonów.

Dane związane z ubieganiem się o pracę: informacje gromadzone od Państwa jeśli ubiegają się Państwo o pracę w GfK, takie jak dane dotyczące Państwa kariery zawodowej, informacje zamieszczone w CV, informacje nt. zdobytych dyplomów lub innych istotnych certyfikatów, listy referencyjne pracodawców.

Dane finansowe: numer konta bankowego i szczegóły dotyczące karty płatniczej, informacje nt. płatności na Państwa rzecz lub otrzymanych od Państwa, a także szczegółowe informacje na temat produktów i usług, które Państwo zakupili w naszej firmie.

Dane logów internetowych: adres IP, typ i wersja przeglądarki, ustawienie i lokalizacja strefy czasowej, typy i wersje wtyczek do przeglądarki, system operacyjny i platforma oraz inne technologie zainstalowane na urządzeniach, które wykorzystują Państwo w celu uzyskania dostępu do naszych witryn internetowych, informacje nt. sposobów korzystania przez Państwa z naszej witryny internetowej oraz z naszych produktów i usług, identyfikatory urządzeń, np. identyfikatory reklam mobilnych czy identyfikatory plików cookie (należy zapoznać się z naszymi zasadami w sprawie plików cookie).

Dane konta użytkownika: dane logowania (nazwa użytkownika lub podobny identyfikator, hasło/skrót hasła), preferencje, wszelkie przekazane nam przez Państwa opinie.

Dane marketingowe i dotyczące komunikacji: Państwa preferencje w kwestii otrzymywania materiałów marketingowych od nas i od podmiotów zewnętrznych, preferowane przez Państwa kanały komunikacji.

Dane badawcze: wszelkie rodzaje danych osobowych, które zbieramy od Państwa w trakcie Państwa udziału w naszych działaniach badawczych. Dane badawcze obejmują następujące kategorie, wymienione w zasadach ochrony prywatności i formularzach zgody opracowanych na potrzeby odnośnych badań rynkowych:

dane z ankiet: Państwa odpowiedzi udzielone w ramach ankiet online, papierowych i telefonicznych, w tym informacje socjodemograficzne, takie jak tytuł/forma grzecznościowa, data urodzenia, wiek, płeć, informacje dotyczące wykształcenia i poziomu przychodów, zawód, stan cywilny, liczba dzieci w gospodarstwie domowym itd.;

dane pomiarowe dotyczące korzystania z mediów: informacje dotyczące oglądania przez Państwa telewizji i mediów strumieniowych, ogólnego poziomu korzystania przez Państwa z internetu, używanych przez Państwa platform strumieniowych i społecznościowych oraz innych kanałów medialnych (online), a także urządzeń cyfrowych w ujęciu ogólnym;

dane dotyczące zachowań zakupowych: informacje nt. Państwa zakupów na potrzeby gospodarstwa domowego.

Dane badawcze mogą również obejmować lub ujawniać Dane wrażliwe rozumiane, jak przedstawiono poniżej.

Dane wrażliwe: to specjalne kategorie danych osobowych, które odnoszą się do pochodzenia rasowego lub etnicznego, opinii politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych oraz przynależności do związków zawodowych, a także dane genetyczne, dane biometryczne, które umożliwiają jednoznaczne zidentyfikowanie określonej osoby, oraz dane dotyczące zdrowia, orientacji seksualnej i aspektów życia seksualnego danej osoby.

1.2 Dane osobowe dzieci

Dane osobowe dzieci przetwarzamy jedynie w zakresie dozwolonym przez prawo, w razie konieczności po uzyskaniu wcześniejszej zgody opiekuna prawnego dziecka. Jeśli identyfikujemy, iż dane osobowe dziecka były gromadzone nieintencjonalnie, usuwamy takie dane bezzwłocznie.

1.3 Skutki nieprzekazania nam danych osobowych

Udział w naszych badaniach rynkowych jest zawsze dobrowolny. Mogą Państwo w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w tych badaniach i/lub zaprzestać przekazywania nam swoich danych osobowych. Jeśli cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych lub zrezygnują z członkostwa w panelu, stracą Państwo prawo do udziału w badaniach i w konsekwencji do wszelkich przyszłych zachęt i wynagrodzeń, które możemy zaoferować członkom paneli i innym uczestnikom.

Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne w celu wykonania umowy, której Państwo są stroną i jeśli nie udzielą nam Państwo niezbędnych informacji, możemy anulować nasze usługi świadczone na mocy odnośnej umowy. W takim przypadku powiadomimy Państwa o tym fakcie z wyprzedzeniem.

Jeśli gromadzenie Państwa danych osobowych jest konieczne w celu nawiązania z Państwem stosunku pracy i jeśli nie dostarczą Państwo tych danych na nasz wniosek, możemy nie być w stanie rozpatrzyć Państwa podania o pracę.

Dane osobowe gromadzone w ramach naszych badań rynkowych

W kolejnym punkcie wyjaśnimy typowe sytuacje, w których gromadzimy dane od Państwa lub na Państwa temat, gdy biorą Państwo udział w naszych badaniach rynkowych.

Jeśli biorą Państwo udział w naszych badaniach rynkowych, tzn. gdy uczestniczą Państwo w ankietach i zgłaszają się do udziału w pracach paneli badawczych, gromadzimy od Państwa i przetwarzamy Dane badawcze.

2.1 Członkowie paneli badań rynkowych GfK

Oferujemy możliwość uczestnictwa w różnych panelach, w których po otrzymaniu zaproszenia mogą się Państwo zarejestrować.

Jeśli uczestniczą Państwo w pracach panelu, będziemy gromadzić Państwa Dane kontaktowe. W ramach tych prac będą Państwo zapraszani do udziału w projektach badawczych; GfK gromadzi wówczas Dane z ankiet wypełnianych przez Państwa oraz Dane dotyczące pomiarów Państwa zachowań. Jeśli badanie jest prowadzone przez Internet, gromadzimy również Państwa Dane logów internetowych.

2.2 Respondenci uczestniczący w ankietach GfK poza naszymi panelami

Mogą Państwo zostać zaproszeni do udziału w naszych ankietach prowadzonych w ramach badań rynkowych, nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani w GfK jako ich uczestnicy.

W każdym z poniższych scenariuszy GfK odpowiada jako administrator danych za gromadzenie i przetwarzanie Państwa Danych logów internetowych, podczas gdy inne podmioty mogą odpowiadać za inne Państwa dane osobowe w charakterze ich administratorów.

2.2.1 Współpraca z innymi firmami prowadzącymi badania rynkowe

Jeśli są Państwo zarejestrowani jako uczestnicy badań w innych firmach prowadzących badania rynkowe lub panele badawcze, mogą Państwo okazjonalnie otrzymać zaproszenie do udziału w ankietach prowadzonych przez GfK. W takim przypadku to ta inna firma odpowiada jako administrator za Państwa dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres lub adres e-mail. Jeśli, w wyjątkowych przypadkach, istnieje możliwość, że Dane badawcze zgromadzone przez nas mogłyby umożliwiać identyfikację Państwa tożsamości, poinformujemy Państwa o tym fakcie z wyprzedzeniem.

2.2.2 Dane osobowe dostarczane nam przez naszych klientów

Możemy otrzymać Państwa Dane kontaktowe od firmy klienta, która zleciła nam przeprowadzenie ankiety z określoną grupą ludzi w jej imieniu. Klient może nam na przykład przesłać w tym celu listę swoich klientów końcowych. W takim przypadku to nasz klient jest administratorem zarówno Państwa Danych kontaktowych, jak i danych gromadzonych od Państwa w trakcie ankiety. W tego rodzaju sytuacjach ujawnimy Państwu tożsamość klienta, który dostarczył nam Państwa Dane kontaktowe.

2.2.3 Losowo wybierani uczestnicy ankiet telefonicznych

W niektórych krajach możemy wykorzystywać numery telefoniczne z katalogów publicznych i/lub numery, które generujemy automatycznie w oparciu o numery ze źródeł publicznych, z wykorzystaniem zaakceptowanych w branży algorytmów. W konsekwencji możemy zadzwonić na Państwa numer, nawet jeśli go Państwo nie udostępnili publicznie.

Jeśli zadzwoni do Państwa pracownik GfK lub przedstawiciel jednego z naszych partnerów biznesowych i poprosi o udzielenie odpowiedzi na pytania, np. na temat pewnych marek i produktów, nie oznacza to wcale, że dysponujemy jakimiś innymi Państwa danymi osobowymi poza Państwa numerem telefonu.

Państwa odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie ankiet telefonicznych będę traktowane jako dane anonimowe i nie zostaną zapisane razem z Państwa numerem telefonu. Jeśli zostaną Państwo losowo wybrani do udziału w ankiecie i zadzwoni do Państwa nasz przedstawiciel, ale będą Państwo chcieli odmówić udziału w tej ankiecie i zażądać od nas powstrzymania się od telefonowania do Państwa w przyszłości, prosimy nas o tym powiadomić, a dodamy Państwa numer do listy numerów zablokowanych.

2.3 Badania użytkowników internetu

Dane pomiarowe dotyczące korzystania z mediów gromadzimy, jeśli uczestniczą Państwo w naszych panelach poświęconych pomiarom oglądalności.

Do tego celu wykorzystujemy technologie sprzętowe i oprogramowanie do śledzenia i pomiarów internetu, takie jak aplikacje do śledzenia, wtyczki do przeglądarek, mierniki telewizyjne i własne routery internetowe oraz pliki cookie i inne technologie internetowe o analogicznych funkcjach, takie jak cyfrowe urządzenia rozpoznające odciski palców.

2.4 Dane dotyczące zachowań zakupowych

Dane dotyczące zachowań zakupowych gromadzimy, jeśli uczestniczą Państwo w naszych panelach konsumenckich.

Do tego celu wykorzystujemy aplikacje i urządzenia mobilne, za pomocą których skanują Państwo kody kreskowe zakupionych produktów lub robią zdjęcia paragonów. Możemy też prosić Państwa po prostu o wprowadzenie informacji dotyczących dokonanych zakupów do formularzy internetowych.

2.5 W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe w związku z Państwa udziałem w badaniach rynkowych

Państwa Dane kontaktowe wykorzystujemy do bezpośredniego komunikowania się z Państwem, np. do informowania Państwa o naszych warunkach i zasadach lub o regułach prowadzenia paneli, a także o zachętach lub losowaniach nagród/loteriach, które oferujemy uczestnikom za pośrednictwem biuletynów wysyłanych pocztą elektroniczną. Dane te wykorzystujemy również w celu zapraszania Państwa do udziału w ankietach i innych działaniach panelowych, a także do selekcjonowania uczestników do udziału w określonych ankietach w oparciu o ich profil socjodemograficzny.

Państwa Dane badawcze przetwarzamy na ogół w taki sposób, aby nie pozwoliły one odbiorcom na identyfikację Państwa tożsamości. Zazwyczaj łączymy Dane badawcze kilku respondentów i generujemy anonimowe dane zagregowane.

W pewnych przypadkach możemy w raportach umieszczać Dane badawcze dotyczące poszczególnych uczestników, używając przydzielonego wewnętrznie każdemu takiemu uczestnikowi pseudonimu (liczby lub kodu). Odbiorcy nie są w stanie zidentyfikować Państwa na podstawie tych pseudonimów.

Jeśli istnieje możliwość, że odbiorca Danych badawczych mógłby zidentyfikować Państwa tożsamość, bezpośrednio albo poprzez połączenie ich z innymi danymi, poinformujemy Państwa o tym fakcie z wyprzedzeniem i w razie potrzeby uzyskamy Państwa zgodę.

Dane pomiarowe dotyczące korzystania z mediów oraz Dane dotyczące zachowań zakupowych wykorzystujemy do wzbogacania Danych badawczych w celu zapewnienia naszym klientom lepszego wglądu w badaną dziedzinę.

3. Dane osobowe, które gromadzimy poza naszymi badaniami rynkowymi

3.1 Dane osobowe dostarczone przez Państwa w drodze bezpośrednich interakcji

Swoje Dane kontaktowe, Dane konta użytkownika i Dane finansowe mogą nam Państwo przekazać, wypełniając formularze lub komunikując się z nami pocztą tradycyjną lub elektroniczną, telefonicznie lub w inny sposób. Obejmuje to dane osobowe, które przekazują nam Państwo:

 • odwiedzając lub tworząc konto użytkownika na witrynie internetowej GfK,

 • zamawiając nasze produkty lub usługi, bądź korzystając z nich,

   
 • zawierając z nami umowę,

 • ubiegając się o pracę/stanowisko w naszej firmie,

 • subskrybując nasze usługi lub publikacje,

 • zamawiając materiały marketingowe,

 • przystępując do konkursu lub promocji bądź biorąc udział w badaniu opinii klienta,

 • przekazując nam swoją opinię lub kontaktując się z nami.

3.2 Źródła dostępne publicznie

Możemy gromadzić dodatkowe informacje (dane kontaktowe) na Państwa temat — jako przedstawiciela klienta lub zainteresowanej strony — ze źródeł dostępnych publicznie. Do źródeł tych należą głównie, ale nie wyłącznie, profesjonalne sieci społecznościowe, takie jak linked.in i XING, a także witryny internetowe Państwa firmy oraz ewentualnie inne witryny internetowe.

3.3 Do jakich celów wykorzystujemy Państwa dane osobowe

Państwa dane osobowe wykorzystujemy jedynie do tych celów, w jakich je zgromadziliśmy oraz do celów zgodnych z pierwotnymi celami ich gromadzenia.

3.4 Komunikacja z Państwem jako partnerem biznesowym

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, jeśli są Państwo potencjalnym nabywcą naszych produktów, bądź naszym istniejącym klientem lub usługodawcą, w celu nawiązania i skutecznego podtrzymywania z Państwem relacji biznesowych.

Jeśli zarejestrują się Państwo w naszej witrynie internetowej, aby otrzymywać określone treści czy biuletyny lub brać udział w webinarach, ewentualnie, jeśli skontaktują się Państwo z nami pocztą elektroniczną lub w inny sposób, będziemy przetwarzać Państwa Dane kontaktowe oraz wszelkie informacje, które przekażą nam Państwo za pośrednictwem naszych formularzy internetowych lub wyślą nam pocztą elektroniczną, w następujących celach:

 • w celu komunikowania się z Państwem w kwestii naszych usług;

 • aby powiadomić Państwa o naszych zasadach i warunkach;

 • aby odpowiedzieć na Państwa prośby i żądania;

 • aby zaprosić Państwa do udziału w badaniach opinii klienta;

 • aby zorganizować wydarzenia, do udziału w których się Państwo zgłosili.

Przetwarzamy Państwa Dane kontaktowe, Dane finansowe, Dane logowania przez internet i Dane konta użytkownika, aby świadczyć usługi na Państwa rzecz i lepiej zrozumieć, w jaki sposób wykorzystują Państwo nasze rozwiązania.

3.5 Zgoda na działania marketingowe

Jeśli zarejestrują się Państwo w naszej witrynie internetowej lub w inny sposób wyrażą chęć otrzymywania zaproszeń na nasze bezpłatne webinary i wydarzenia, artykułów na temat ważnych innowacji lub wiadomości e-mail z zapowiedzią wprowadzenia na rynek nowych produktów, poprosimy Państwa o zgodę na wykorzystywanie do tego celu Państwa adresu e-mail.

Możemy wykorzystywać Państwa Dane kontaktowe, Dane logowania przez internet i Dane konta użytkownika, aby lepiej zrozumieć, jakie treści mogą być dla Państwa interesujące i w jaki sposób te treści Państwu najlepiej zaprezentować.

Zanim udostępnimy Państwa dane osobowe jakiemukolwiek podmiotowi zewnętrznemu w celach marketingowych, uzyskamy na to Państwa zgodę.

Mogą Państwo w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych, klikając łącze „Rezygnacja z subskrypcji” zamieszczone w dolnej części każdej wysyłanej do Państwa marketingowej wiadomości e-mail.

Jeśli zrezygnują Państwo z otrzymywania takich wiadomości marketingowych, dane osobowe dostarczone nam w wyniku nabycia produktu/usługi, zarejestrowania gwarancji, korzystania z produktu/usługi oraz innych transakcji będą nadal przetwarzane.

3.6 Osoby ubiegające się o pracę

Jeśli ubiegają się Państwo o pracę w GfK, gromadzimy Państwa Dane kontaktowe i Dane związane z ubieganiem się o pracę, aby móc podejmować decyzje dotyczące ewentualnego zawarcia umowy o pracę.

Jeśli w trakcie procesu ubiegania się o pracę będziemy potrzebować innych kategorii Państwa danych osobowych lub jeśli będziemy zamierzali wykorzystać te dane do celów innych niż określono powyżej, dostarczymy Państwu wszystkich potrzebnych informacji z wyprzedzeniem, jak wymaga tego prawo, w formie dodatkowego oświadczenia o ochronie prywatności.

4. Dane dotyczące logowania przez internet

Jeśli korzystają Państwo z naszej witryny internetowej lub naszych aplikacji, w tym z aplikacji chmurowych lub online, będziemy automatycznie gromadzić Dane logów internetowych odnoszące się do Państwa sprzętu oraz czynności i wzorców przeglądania internetu.

Dane logów internetowych wykorzystujemy do podnoszenia poziomu obsługi użytkownika, wydajności, przyjazności dla użytkownika i bezpieczeństwa ankiet oraz innych rozwiązań, a także do celów zapewniania wysokiej jakości.

Możemy również wykorzystywać Dane logów internetowych w celu spełniania wymagań naszych wewnętrznych i zewnętrznych procesów kontroli, zapewniania bezpieczeństwa informacji oraz do ochrony praw, prywatności, bezpieczeństwa lub mienia naszej firmy lub innych podmiotów bądź do egzekwowania tej ochrony. Obejmuje to zapobieganie oszustwom oraz zakłóceniom w świadczeniu usług lub działaniu naszych systemów informatycznych, a także wykrywanie tych oszustw i zakłóceń. Możemy być zmuszeni do wykorzystywania i przechowywania danych osobowych z powodów prawnych lub z uwagi na konieczność zapewniania zgodności z przepisami, np. w związku z zapobieganiem przestępstwom, stratom i przypadkom naruszenia bezpieczeństwa infrastruktury IT, a także w związku z ich wykrywaniem lub prowadzeniem dochodzeń w ich sprawie.

5. Pliki cookie i inne technologie o analogicznych funkcjach

Jeśli korzystają Państwo z naszej witryny internetowej lub naszych aplikacji, w tym z aplikacji chmurowych lub online, gromadzimy Państwa dane osobowe za pomocą plików cookie, rejestrów danych internetowych i innych technologii o analogicznych funkcjach. Możemy również otrzymywać takie dane, jeśli odwiedzają Państwo inne witryny, za pomocą naszych plików cookie i innych technologii rejestrujących takie dane.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, aby odmawiała instalowania wszystkich lub niektórych plików cookie przeglądarki lub powiadamiała Państwa, gdy witryny internetowe instalują pliki cookie lub uzyskują do nich dostęp. Należy pamiętać, że jeśli wyłączą Państwo pliki cookie lub odmówią zgody na ich instalowanie, niektóre części naszych witryn internetowych mogą stać się niedostępne lub działać nieprawidłowo.

--> GfK cookie notice.

6. Źródła, których właścicielem są podmioty zewnętrzne lub źródła dostępne publicznie

Możemy uzyskiwać Państwa dane osobowe od podmiotów zewnętrznych i ze źródeł publicznych. W takich przypadkach powiadomimy Państwa w odpowiedni sposób w ciągu miesiąca od otrzymania Państwa danych osobowych lub — jeśli dane te mają służyć do komunikacji z Państwem — poinformujemy Państwa w pierwszej wysłanej do Państwa wiadomości. W ramach tej wiadomości ujawnimy źródła, z których uzyskaliśmy Państwa dane oraz dostarczymy Państwu wszystkie informacje wymagane przez obowiązujące przepisy dotyczące ochrony prywatności. Określimy między innymi, które konkretnie dane uzyskaliśmy, z którego konkretnie źródła i jak zamierzamy te dane wykorzystać. W uzasadnionych przypadkach przed zgromadzeniem Państwa danych osobowych z innych źródeł uzyskamy na to Państwa zgodę.

W niektórych sytuacjach źródłem Państwa danych osobowych są klienci GfK. Na przykład firmy reklamowe lub sieci społecznościowe mogą dostarczać nam informacje dotyczące Państwa ekspozycji na reklamy i media online. Są one wykorzystywane przez nas do wzbogacania tych danych o informacje, które otrzymaliśmy od Państwa wcześniej, jako od uczestników badań rynkowych, aby przygotowywać anonimowe, zagregowane statystyki, które klienci wykorzystują następnie do swoich celów biznesowych.

Przetwarzamy również dane osobowe zebrane przez podmioty zewnętrzne za pomocą ich narzędzi analitycznych i do przeszukiwania, takich jak Brandwatch (www.brandwatch.com). Narzędzia te archiwizują dane z mediów społecznościowych, które opublikowano na profilach lub kanałach otwartych sieci społecznościowych lub platform takich jak Facebook, Twitter, Instagram czy też publiczne fora internetowe lub portale ratingowe sklepów internetowych (tj. eBay lub Amazon). GfK może wykorzystać informacje, które upublicznili Państwo na platformach społecznościowych i w innych witrynach internetowych, aby systematycznie dostarczać swoim klientom zagregowane raporty i linki do informacji publicznych.

Zobacz także punkt 3.2 Źródła dostępne publicznie.”.

7. Podstawy prawne przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe wyłączenia w celach opisanych powyżej. Państwa dane osobowe przetwarzamy w sposób zgodny z prawem:

 • po uzyskaniu Państwa zgody na przetwarzanie w określonym celu — np. zazwyczaj uzyskujemy Państwa zgodę, gdy prowadzimy nasze badania rynkowe;

 • w celu przygotowania lub realizacji umowy z Państwem, np. jeśli są Państwo stroną umowy jako klient lub pracownik GfK;

 • w związku z przestrzeganiem zobowiązań prawnych, np. jeśli jesteśmy zobowiązani do reagowania na prośby/żądania formułowane przez organy publiczne lub w celu przestrzegania przepisów podatkowych;

 • jeśli to konieczne, w celu ochrony Państwa żywotnych interesów, np. w sytuacjach zagrożenia życia;

 • w razie potrzeby w interesie publicznym, np. gdy prowadzimy badania naukowe we współpracy z uczelniami wyższymi lub w ich imieniu;

 • w razie potrzeby w uzasadnionym interesie naszej firmy (lub podmiotu zewnętrznego), bądź Państwa, o ile prawa i wolności podstawowe nie są ważniejsze od tych interesów. Na przykład opieramy nasze przetwarzanie na uzasadnionym interesie naszej firmy, gdy kontaktujemy się z naszymi klientami i chronimy nasze systemy.

8. Przetwarzanie danych osobowych w celu przestrzegania zobowiązań prawnych

Wykorzystanie i przetwarzanie przez nas danych osobowych może być wymagane w celu przestrzegania zobowiązań prawnych oraz ustawowych postanowień o przechowywaniu danych, takich jak prawo handlowe i przepisy podatkowe, a także nasz prawny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania na mocy obowiązujących przepisów o ochronie prywatności (patrz na przykład punkt 4. Dane logów internetowych).

9. Przesyłanie i udostępnianie danych osobowych

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom zewnętrznym na mocy jednej lub wielu podstaw prawnych i w przestawionych powyżej celach. Wymagamy od wszystkich odbiorców zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych oraz obchodzenia się z nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Czasami konieczne będzie przekazanie Państwa danych osobowych do krajów spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Wszelkie transfery danych osobowych do krajów innych niż te, w odniesieniu do których Komisja Europejska podjęła decyzję stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony danych, następują na podstawie uzgodnień umownych obejmujących standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską oraz inne stosowne zabezpieczenia zgodne z obowiązującymi przepisami.

9.1 W ramach GfK

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do jednego lub więcej podmiotów stowarzyszonych wchodzących w skład Grupy GfK, odpowiednio do potrzeb w zakresie przetwarzania, przechowywania, analizy, wzbogacania lub uzupełniania, aby zapewnić Państwu dostęp do naszych usług lub obsługi klienta, bądź aby w inny sposób realizować cele, z powodu których przechowujemy te dane.

9.2 Usługodawcy i partnerzy GfK

Jeśli to konieczne i zgodne z celami, udostępniamy dane osobowe następującym podmiotom:

 • usługodawcom, takim jak m.in. firmy hostingowe, telecentra i dostawcy usług IT, którzy są zobowiązani umowami do wykorzystywania danych wyłącznie do naszych celów i zgodnie z naszymi instrukcjami;

 • profesjonalnym doradcom i usługodawcom pełniącym funkcję administratorów na własny rachunek lub dzielącym odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych z nami, takim jak firmy ubezpieczeniowe i świadczące usługi księgowe;

 • a także odbiorcom objętym nakazem zachowania tajemnicy zawodowej, w tym prawnikom, bankom i zewnętrznym audytorom.

9.3 Transfery biznesowe

Przekazujemy dane, w tym dane osobowe, w uzasadnionym zakresie i jeśli jest to niezbędne w trakcie jakiejkolwiek reorganizacji czy restrukturyzacji, fuzji lub sprzedaży firmy, bądź innego transferu aktywów. Dbamy o to, aby strona otrzymująca dane zobowiązała się do traktowania Państwa danych osobowych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych oraz z pierwotnym celem ich gromadzenia. Będziemy konsekwentnie dbać o zapewnienie poufności wszelkich danych osobowych oraz z wyprzedzeniem powiadamiać osoby, których dane dotyczą, o zamiarze przekazania ich danych osobowych innemu administratorowi.

9.4 Organy publiczne

Będziemy ujawniać Państwa dane osobowe organom publicznym tylko wtedy, gdy wymaga tego prawo. GfK będzie na przykład reagować na żądania sądów, organów ścigania, organów regulacyjnych oraz innych organów publicznych i rządowych, co może dotyczyć również władz spoza Państwa kraju zamieszkania.

10. Witryny podmiotów zewnętrznych

Nasze witryny internetowe, a także portale i strony rejestracyjne dla uczestników badań rynkowych mogą zawierać łącza do witryn internetowych podmiotów, które nie są z nami stowarzyszone, ani przez nas kontrolowane lub zarządzane. Opisywane w niniejszym dokumencie zasady i procedury nie mają zastosowania do tych witryn internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności ani za bezpieczeństwo, ani za ochronę prywatności żadnych danych gromadzonych przez te podmioty zewnętrzne. W celu uzyskania informacji na temat zasad ochrony prywatności przez te witryny internetowe sugerujemy skontaktowanie się bezpośrednio z podmiotami prowadzącymi te witryny.

Bezpieczeństwo przetwarzania

GfK traktuje kwestie bezpieczeństwa danych bardzo poważnie. Stosujemy odpowiednie poziomy ochrony danych osobowych przekazywanych, przechowywanych, bądź w inny sposób przetwarzanych przez GfK — w tym celu wdrażamy procedury fizycznej, elektronicznej i administracyjnej ochrony danych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, usunięciem, zmodyfikowaniem oraz nieupoważnionym ujawnieniem i dostępem. Nasze zasady i procedury zabezpieczania informacji są ściśle dostosowane do powszechnie akceptowanych standardów międzynarodowych oraz są regularnie weryfikowane i aktualizowane w stopniu koniecznym do zaspokojenia naszych potrzeb biznesowych, odpowiednim do zmian w technologii oraz niezbędnym do spełnienia wymagań prawnych. Dostęp do Państwa danych osobowych jest udzielany tylko tym pracownikom, usługodawcom i podmiotom stowarzyszonym GfK, które muszą go uzyskać z powodów biznesowych lub którym jest on niezbędny do wykonywania obowiązków służbowych.

W przypadku naruszenia zabezpieczeń danych osobowych, GfK będzie przestrzegać wszelkich obowiązujących postanowień dotyczących powiadamiania o takich naruszeniach.

12. Przechowywanie danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe nie dłużej, niż będzie to konieczne do realizacji celów, z powodu których je zgromadzono. Możemy przechowywać Państwa dane osobowe przez dłuższy okres w przypadku złożenia skargi lub jeśli z uzasadnionych powodów uważamy, że może dojść do procesu związanego z naszą relacją z Państwem. Aby ustalić właściwy okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę następujące czynniki:

 • ilość, specyfika i wrażliwość danych osobowych;

 • potencjalne ryzyko szkód w wyniku nieupoważnionego wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych;

 • cele, z myślą o których przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także to, czy możemy osiągnąć te cele innymi środkami;

 • obowiązujące wymogi prawne, regulacyjne, podatkowe, dotyczące księgowości i sprawozdawczości oraz inne tego rodzaju wymagania.

13. Przysługujące Państwu prawa

Mogą Państwo egzekwować prawa przysługujące Państwu w odniesieniu do Państwa danych osobowych, które przetwarzamy. GfK będzie respektować przysługujące Państwu prawa i odpowiednio rozpatrywać Państwa wątpliwości. Przysługujące Państwu prawa obejmują m.in.:

Prawo do cofnięcia zgody: w przypadkach, gdy przetwarzanie danych osobowych jest oparte na Państwa zgodzie, mogą Państwo cofnąć udzieloną zgodę w dowolnym momencie, postępując zgodnie z procedurami opisanymi w odpowiednim formularzu zgody;

Prawo do sprostowania: mogą Państwo zażądać sprostowania swoich danych osobowych. Dokładamy uzasadnionych starań, aby zapewnić dokładność, kompletność, aktualność i istotność wykorzystywanych systematycznie danych osobowych, zgodnie z najnowszymi dostępnymi nam informacjami. W stosownych przypadkach udostępniamy portale internetowe, w których użytkownicy mają możliwość przeglądania i samodzielnego korygowania swoich danych osobowych;

Prawo do ograniczenia przetwarzania: mogą Państwo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeśli:

 • kwestionują Państwo dokładność swoich danych osobowych — na okres potrzebny nam do weryfikacji ich dokładności;

 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i żądają Państwo jego ograniczenia zamiast usunięcia swoich danych osobowych;

 • nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale Państwo potrzebują ich w celu wniesienia, wykonania czy obrony roszczenia prawnego; lub

 • sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu podczas gdy GfK sprawdza, czy nasze uzasadnione powody są ważniejsze od Państwa powodów;

Prawo do uzyskania dostępu: mogą Państwo zażądać od nas informacji na temat swoich danych osobowych, aby upewnić się, że przetwarzamy je zgodnie z prawem. Mogą Państwo również zażądać bezpłatnej kopii przekazanych nam danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu. Zastrzegamy sobie jednak prawo do obciążenia Państwa uzasadnioną opłatą za każdą dodatkową kopię, której mogą Państwo zażądać;

Prawo do przekazania: na Państwa żądanie przekażemy Państwa dane osobowe Państwu lub podmiotowi zewnętrznemu, o ile jest to technicznie możliwe, przy założeniu, że przetwarzanie jest oparte na Państwa zgodzie lub konieczne do wykonania umowy.

Prawo do usunięcia: mogą Państwo zażądać od nas usunięcia swoich danych osobowych, o ile:

 • te dane osobowe nie są już konieczne do realizacji celów, z powodu których je zgromadzono lub w inny sposób przetwarzano;

 • mają Państwo prawo sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu swoich danych osobowych (patrz poniżej) i egzekwować to prawo w celu zakwestionowania tego przetwarzania;

 • przetwarzanie jest oparte na Państwa zgodzie, a Państwo cofają tę zgodę i nie ma już żadnych innych podstaw prawnych do przetwarzania;

 • dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem;

chyba, że przetwarzanie jest konieczne:
 
 • do wypełnienia zobowiązania prawnego, które wymaga od nas ich przetwarzania;

 • w związku z ustawowymi wymogami w zakresie przechowywania danych;

 • w celu wniesienia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do sprzeciwu: mogą Państwo — w dowolnym momencie — sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych z uwagi na Państwa sytuację, przy założeniu, że przetwarzanie nie jest oparte na Państwa zgodzie, lecz na uzasadnionych interesach GfK lub podmiotu zewnętrznego. W takim przypadku nie będziemy już dłużej przetwarzać Państwa danych osobowych, o ile nie możemy przedstawić ważnych i uzasadnionych powodów oraz nadrzędnego interesu uzasadniającego przetwarzanie, bądź też wniesienie, wykonywanie lub obronę roszczeń prawnych. Jeśli sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu przez nas swoich danych osobowych, prosimy wskazać, czy mamy te dane usunąć, czy jedynie ograniczyć ich przetwarzanie.

Prawo do złożenia skargi: w przypadku zarzucanego naruszenia obowiązujących przepisów o ochronie prywatności mogą Państwo złożyć skargę w organie nadzorczym ds. ochrony danych w swoim kraju zamieszkania lub w kraju, w którym doszło do zarzucanego naruszenia.

Uwagi końcowe

 • Okres rozpatrywania: będziemy starali się rozpatrzyć Państwa żądanie w ciągu 30 dni. Okres ten może jednak ulec wydłużeniu z określonych przyczyn związanych z konkretnym prawem ustawowym lub złożonością Państwa żądania, w którym to przypadku stosownie Państwa o tym fakcie poinformujemy.

 • Ograniczenie dostępu: w pewnych przypadkach możemy nie być w stanie zapewnić Państwu dostępu do wszystkich lub niektórych Państwa danych osobowych z uwagi na postanowienia ustawowe. Jeśli odmówimy spełnienia Państwa żądania dostępu, poinformujemy Państwa o przyczynie tej odmowy.

 • Nasze ewentualne oczekiwania w stosunku do Państwa: w pewnych okolicznościach możemy oczekiwać od Państwa udostępnienia określonych informacji, które pomogą nam potwierdzić Państwa tożsamość i upewnić się, że możemy udzielić Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych (lub do wyegzekwowania dowolnego spośród innych przysługujących Państwu praw). Jest to środek bezpieczeństwa, który ma zapewnić, że Państwa dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnemu podmiotowi, który nie ma prawa ich otrzymać. Możemy również skontaktować się z Państwem, aby poprosić o dalsze informacje związane z Państwa żądaniem, aby przyśpieszyć udzielenie odpowiedzi w tej sprawie.

 • Egzekwowanie przysługujących Państwu praw: w celu wyegzekwowania przysługujących Państwu praw należy skontaktować się z nami w formie pisemnej, np. wysyłając do nas wiadomość e-mail lub pismo. Mogą się Państwo również zwrócić bezpośrednio do naszych regionalnych inspektorów ochrony danych.

Lista firm z Grupy GfK oraz inspektorów ochrony danych

Region Data Protection Officer
Ameryka Północna, Środkowa i Południowa
dpo.americas@gfk.com

GfK Customer Research, LLC
Attn: Data Protection Officer
200 Liberty Street, 4th Floor
New York, 10281
USA

Daleki i Bliski Wschód, Turcja, Afryka (APAC i META)
dpo-apacmeta@gfk.com

GfK Asia Pte Ltd
Attn: Data Protection Officer
Visioncrest Commercial 103 Penang Road #05-01/05
Singapore 238467
Singapur

Europa (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii i Szwajcarii)
dpo@gfk.com

GfK GmbH
Attn: William Hammond
Sophie-Germain-Strasse 3-5
90443 Nuremberg
Niemcy

Kontakt lokalny (Polska): iod.pl@gfk.com

Wielka Brytania
DataProtectionOfficerGfKUK.LON@gfk.com

GfK UK Limited
Attn: Data Protection Officer
7th Floor
Blue Fin Building
110 Southwark Street
London SE1 0SU
Wielka Brytania

Szwajcaria
dpo.ch@gfk.com
GfK Switzerland AG
Attn: Data Protection Officer
Suurstoffi 18
Rotkreuz 6343
Szwajcaria