search
PL

Warszawa, 08.12.2015

Najczęstsze przyczyny wywołujące stres

Troska o stan finansów domowych oraz wewnętrzna presja, którą wywieramy sami na siebie, są najczęstszymi przyczynami wywołującymi stres

  • „Zagrożenie przestępczością” w pierwszej piątce źródeł stresu jedynie w krajach Ameryki Łacińskiej
  • „Dzieci” jedną z pięciu głównych przyczyn stresu tylko we Francji
  • Najmniej zestresowani Japończycy i Niemcy

Warszawa, 8 grudnia 2015 r. – Najczęstszymi przyczynami stresu na świecie są pieniądze, wewnętrzna presja i brak snu. Stres Polaków także głównie wywoływany przez pieniądze (37,5 proc. deklaracji), a w dalszej kolejności przez nadmiar obowiązków w pracy (24 proc.), brak czasu na realizację własnych zainteresowań (24 proc.), zdrowie (23 proc.) oraz presję własną (22 proc.).

W skali całej badanej populacji, czyli 27 tys. respondentów z 22 krajów troska o zapewnienie wystarczających środków na bieżące życie jest najczęstszą przyczyną stresu na świecie. Deklaruje tak niemal jedna trzecia badanych (29 proc.). Kolejne czynniki stresogenne to wewnętrzna presja (27 proc.), niewystarczająca ilość snu (23 proc.), brak czasu na rzeczy, którymi respondenci chcieliby się zająć (22 proc.) oraz, wymieniana jako piaty najważniejszy czynnik, ilość pracy do wykonania w ciągu dnia (19 proc.).

Łącznie, niemal jedna trzecia respondentów objętych badaniem (30 proc.) nie wymienia żadnej głównej przyczyny stresu, chociaż wielu z nich potwierdza ich występowanie i negatywny wpływ na samopoczucie. Takie opinie najczęściej wystąpiły u Japończyków, wśród których niemal połowa respondentów (48 proc.) stwierdziło, iż żaden z wymienionych czynników nie jest dla nich przyczyną poważnego stresu. W dalszej kolejności podobne postawy występują w Niemczech (44 proc.) oraz Holandii i Hongkongu (37 proc.). Na drugim końcu skali znajdują się mieszkańcy Turcji, Argentyny i Meksyku, wśród których za mało zestresowanych uważa się jedynie co dziesiąty respondent (odpowiednio 10, 12 i 13 proc. wskazań).

W poszczególnych grupach wiekowych zmienia się postrzeganie przyczyn stresu. Respondenci w wieku 15-39 lat podają tych samych pięć głównych czynników stresu, choć ich kolejność jest różna w różnych przedziałach wiekowych. Osoby w wieku powyżej 40 lat coraz rzadziej uważają obciążenie pracą, jako jedną z pięciu głównych przyczyn stresu, natomiast zaczyna się tam pojawiać kwestia zdrowotna. U osób w wieku 50 lat lub więcej wśród pięciu głównych przyczyn stresu po raz pierwszy pojawia się konieczność opieki nad chorymi starszymi (lub mającymi inne potrzeby np. materialne) członkami rodziny. U respondentów w wieku powyżej 60 lat wewnętrzna presja przestaje być jednym z pięciu głównych źródeł stresu. Wyprzedza ją, choć nieznacznie, zaniepokojenie zagrożeniami płynącymi ze świata, takimi jak klęski żywiołowe czy terroryzm.

Wśród 22 społeczeństw objętych badaniem, są takie, które charakteryzuje istotnie częstsze występowanie jednego z czynników stresogennych. I tak zagrożenie przestępczością jest jedną z głównych przyczyn wywołujących stres u mieszkańców Ameryki Łacińskiej, wśród których odsetki osób wskazujących na ten właśnie czynnik wynoszą odpowiednio 41 proc. w Argentynie, 39 proc. w Brazylii i 36 proc. w Meksyku. Z kolei Turcja i Francja to jedyne kraje, w których troska o dzieci jest  postrzegana, jako jedno z 5 głównych źródeł stresu. Średnia w całej badanej populacji 27 tys. respondentów wynosi 14 proc., natomiast w Turcji i Francji wskaźnik ten jest ponad dwukrotnie wyższy i wynosi odpowiednio 31 i 30 proc.

Trzy główne przyczyny stresu

Pięć głównych przyczyn stresu

Informacje o badaniu
Sondaż przeprowadzony latem 2015 roku, czyli już po terrorystycznych atakach na redakcję tygodnika Charlie Hebdo, ale jeszcze przed kolejnymi paryskimi atakami z listopada. Metoda: CAWI. Próba: 27 tys. respondentów w wieku 15+, w 22 krajach: Argentynie, Australii, Belgii, Brazylii, Kanadzie, Chinach, Czechach, Francji, Niemczech, Hongkongu, Włoszech, Japonii, Meksyku, Holandii, Polsce, Rosji, Korei Południowej, Hiszpanii, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii i USA.

Zadawane pytanie brzmiało: „Proszę wskazać, które z poniższych czynników są w Państwa życiu głównymi przyczynami stresu: Ilość pieniędzy, jaką mają Państwo na życie/ Dzieci/ Ilość pracy, jaką muszą Państwo wykonać w ciągu dnia/ Osoby, z którymi muszą Państwo pracować/ Państwa małżonek/ Podróżowanie do i z miejsc, w których muszą Państwo się znaleźć każdego dnia/ Państwa rodzice/ Wewnętrzna presja/ Zdrowie/ Niewystarczająca ilość snu/ Zagrożenie przestępczością/ Brak czasu na rzeczy, które chcieliby Państwo zrobić/ Zagrożenia ze świata zewnętrznego (klęski żywiołowe, terroryzm itp.)/ Opieka nad chorymi, starszymi lub mającymi inne potrzeby członkami rodziny (wykraczająca poza normalne obowiązki rodzicielskie – pomoc finansowa, w prowadzeniu domu itp.)”.Latest Press Releases

Zobacz wszystkie informacje