Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zavrieť
X
Zdieľať túto stránku

Ochrana údajov, európska regulácia GDPR a bezpečnost informácií

Čo pre nás znamená bezpečnosť ochrany osobných údajov a bezpečnost informácií?

Chránime to, na čo nám naozaj záleží. Pre GfK je preto bezpečné nakladanie s dátami prioritou.

Ochrana osobných údajov a bezpečnosť informácií pre nás je viac ako súbor pravidiel alebo predpisov - tieto prvky sú hlboko zakorenené v našej kultúre a z nich vychádzame pri spracovaní dôveryhodných poznatkov.

Ako svetový líder v oblasti prieskumu trhu a analýzy veľkých dát sme odborníkmi na spracovanie citlivých informácií a uvedomujeme si, aké dôležité je pre dnešných zákazníkov zabezpečenie ochrany ich osobných údajov. Zákazníci nám zverujú svoje osobné údaje s tým, že budú chránené. A ochrana týchto údajov a rešpektovanie súkromia je rozhodujúce pre zachovanie dôvery. Spôsob zhromažďovania, používania a spravovania informácií o zamestnancoch, klientoch a zákazníkoch je definovaný v našich programoch ochrany osobných údajov a bezpečnosti informácií.

Každý pracovník našej organizácie musí dokázať, že koná v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov a bezpečnosti informácií, nie preto, že je to vyžadované zákonom, ale preto, že filozofia našej spoločnosti si vyžaduje takýto postoj a záväzok.

Image What does data protection, privacy and security mean for us

Ako to riešime?

Máme špecializovanú organizáciu, ktorá sleduje dodržiavanie týchto predpisov a zameriava sa na zabezpečenie toho, aby všetci zamestnanci vedeli o dôležitosti ochrany dôverných informácií, ktoré GfK spravuje. Jednotlivé pracoviská po celom svete neustále organizujú školenie o ochrane údajov a je to činnosť, ktorej venuje veľkú pozornosť aj vrcholový manažment.

Poskytujeme bezpečné prostredie, ktoré chráni dôvernosť, integritu a dostupnosť informácií. Dosahujeme to pomocou širokého spektra bezpečnostných technológií, vrátane zabezpečenia siete, šifrovania údajov a kontroly prístupu k dátam. Zameriavame sa na to, aby naše riešenia boli navrhnuté a vyvinuté od samého začiatku s ohľadom na bezpečnosť. Máme k dispozícii spoľahlivý program riadenia informačnej bezpečnosti na zabezpečenie uplatňovania osvedčenej politiky a dodržiavania predpisov, komplexného programu na zvyšovanie povedomia o bezpečnosti a silný rámec riadenia rizík

Útoky na kybernetickú bezpečnosť predstavujú významné riziko pre naše podnikanie, infraštruktúru a samotné údaje. Základné prvky našej stratégie sú ostražitosť, s ktorou sa na také hrozby pripravujeme, ochrana proti nim a plánovanie budúcnosti.

Naša organizácia, ktorá má na starosti ochranu osobných údajov je podriadená priamo generálnemu riaditeľovi a finančnému riaditeľovi spoločnosti a má tri úrovne: centrálny tím v našom sídle v Norimbergu, zástupcov pre ochranu osobných údajov v každom z našich štyroch regiónov a úradníka pre ochranu a bezpečnosť údajov povereného touto úlohou v súlade s miestnymi právnymi predpismi v príslušných krajinách. Je to tak preto, že naši klienti, partneri alebo orgány majú možnosť kontaktovať naše pracovisko pri riešení všetkých otázok ochrany údajov.

Image What are we doing about it

„Pre GfK je ochrana údajov oveľa viac než dodržiavanie noriem a predpisov, ako je všeobecné nariadenie o ochrane údajov (General Data Protection Regulation), ktoré čoskoro nadobudne účinnosť. Snažíme sa udržať prísľub, že budeme dôveryhodný partner, ktorý ponúka našim klientom jednoznačné poznatky. To znamená, že v našich organizáciách platia sofistikované opatrenia, ktoré zabezpečujú, že rovnaké bezpečnostné normy platia vo všetkých krajinách, kde spracovávame údaje. “

Peter Feld, CEO.

Čo je Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (General Data Protection Regulation = GDPR) a aký vplyv bude mať na GfK?

GDPR je európsky zákon o ochrane osobných údajov, ktorý nadobudne účinnosť v máji 2018. Zavedie nové pravidlá pre všetky organizácie, ktoré ponúkajú tovary a služby spotrebiteľom EÚ, alebo zhromažďujú a spracúvajú údaje o občanoch EÚ. To znamená, že pravidlá týkajúce sa zaobchádzania s osobnými údajmi sú sprísnené, ľudia budú mať väčšiu kontrolu nad používaním týchto údajov a pre tých, ktorí porušujú tieto pravidlá, sa zavedú výraznejšie sankcie.

Pre globálnu spoločnosť, akou je GfK, ponúka toto nariadenie príležitosť stavať na zásadách, ktorými sa už riadime, a preto sa tieto princípy prispôsobia jednotne na globálnej úrovni. Budeme aj naďalej pokračovať v práci v súlade s právnymi predpismi spravodlivo a transparentne, čo znamená, že osobné údaje budú presné, úplne dôverné, zhromaždené iba na legitímne účely a uchovávať sa budú len pre požadovaný čas.

 

 

Image What is the General Data Protection Regulation (GDPR) and will it impact GfK

Máte nejaké otázky?

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky týkajúce sa našich zásad ochrany osobných údajov. Jednoducho kontaktujte nášu zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Na tomto odkaze nájdete zoznam všetkých krajín a ich zodpovedných osôb na ochranu osobných údajov