Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zavrieť
X
Zdieľať túto stránku
Tlačová správa
Financial Services|Slovakia|Slovak

Posilňovanie finančnej gramotnosti v strednej a východnej Európe – spoločný projekt spoločnosti GfK Austria a Rakúskej rozvojovej agentúry

18.05.2015

Viedeň, 18. mája 2015 – Spoločnosť GfK Austria: finančné vzdelanie a rozhľad sú základné vedomosti, ktoré každý z nás potrebuje na získanie finančnej istoty a zabezpečenia. Preto majú veľký význam pre národné hospodárstvo, sociálny štát a finančnú situáciu jednotlivých krajín. V krajinách západného Balkánu vedie štrukturálny deficit v povedomí spotrebiteľov o financiách a menovej politike k mnohým nesprávne posúdeným situáciám a chybám v oblasti osobných financií. Spoločnosť GfK Austria v spolupráci s Rakúskou rozvojovou agentúrou (ADA) prijali túto výzvu a rozhodli sa v Srbsku realizovať projekt nazvaný „Posilňovanie finančnej gramotnosti v krajinách strednej a východnej Európy”. Cieľom projektu bolo získať viac informácií a poznatkov z oblasti finančného vzdelania a gramotnosti obyvateľov Srbska, čo malo byť prvým krokom pri hľadaní spôsobu, ako ďalej posilniť povedomie v tejto oblasti a zvýšiť tak úroveň finančnej gramotnosti nielen srbského obyvateľstva, ale celej strednej a východnej Európy (CEE).

Krajiny strednej a východnej Európy – dynamické trhy so znalostným deficitom

Napriek finančnej a ekonomickej kríze sa v posledných rokoch finančný trh v Srbsku vyvíjal veľmi dynamicky. Približne tri štvrtiny všetkých obyvateľov Srbska sú klientmi nejakej banky, kým pred 10 rokmi to bolo len 50 percent Srbov. Ak sa pozrieme na sektor poisťovníctva, pomer obyvateľov Srbska, ktorí majú nejaké poistenie, je nižší ako 10 percent. V iných krajinách strednej a východnej Európy bol vývoj dokonca ešte dynamickejší.

Na základe skúmaní v rámci prebiehajúceho projektu sa ukazuje, že v krajinách, kde sa finančné trhy vyvíjajú dynamicky, tempo formovania finančnej gramotnosti obyvateľov často zaostáva a dostáva sa na druhú koľaj. Podobne sa môže stať, že finančné inštitúcie v takto dynamicky sa formujúcom prostredí s rýchlym stupňom vývoja kladú menší dôraz na budovanie vedomostí svojich klientov. To môže byť aj následok nedostatočného povedomia medzi samotnými finančnými inštitúciami v našom regióne v oblasti formovania finančnej gramotnosti obyvateľstva a takisto chýbajúcich znalostí o konkrétnych možných východiskách v rámci snahy o preskúmanie a následné vyplnenie tejto znalostnej medzery.

Len každý piaty človek dokáže dôkladne a správne vyhodnotiť svoju vlastnú finančnú zdatnosť

V rámci uvedeného projektu boli okrem iného identifikované štyri rôzne segmenty spotrebiteľov z hľadiska finančnej gramotnosti a finančného spotrebiteľského správania. Výsledky celkom zreteľne poukazujú na chybné posudzovanie vlastnej finančnej gramotnosti v rámci srbskej populácie. Takmer polovica všetkých respondentov precenila svoje vlastné vedomosti v tejto oblasti a takmer celá štvrtina v tejto oblasti dostatočné vedomosti nemá. Len približne 20 percent respondentov preukázalo dostatočnú úroveň zdatnosti a finančnej gramotnosti a zároveň dokázali správne vyhodnotiť vlastné vedomosti v menovej a finančnej oblasti.

Keďže nedostatok vedomostí v oblasti financií vedie mnohých jednotlivcov k nesprávnym rozhodnutiam a chybným krokom, finančné a vzdelávacie inštitúcie sa spoločne s úradmi budú musieť aktivizovať v oblasti zlepšovania finančných zručností a znalostí obyvateľstva. Na základe výsledkov projektu spoločnosti GfK až 22 percent obyvateľstva v Srbsku veľmi často čelí situácii, že sa im minú financie ešte skôr ako im príde ďalšia výplata či iný pravidelný príjem, kým takmer celá štvrtina (24 percent) v prípade straty hlavného zdroja príjmov dokáže z vlastných úspor „prežiť“ menej ako 1 týždeň. Súčasné aktivity v oblasti finančného vzdelávania srbského obyvateľstva nie sú dostatočné, sú však absolútne nevyhnutné. Podobný záver platí aj pre ostatné krajiny strednej a východnej Európy.

Zvýšenie úrovne finančných zručností obyvateľstva prináša výhody všetkým účastníkom trhu

Vyššia kvalita vedomostí v oblasti financií a menového systému prináša množstvo výhod nielen samotným jednotlivcom ale aj celému finančnému trhu. Dobre informovaní spotrebitelia prijímajú zodpovednejšie rozhodnutia v oblasti osobných financií a prispievajú tak k stabilite na finančnom trhu. Kvalitnejšie povedomie v oblasti ekonomiky povedie k trvalo udržateľnejšej ekonomickej politike v rámci ktorej budú spotrebitelia lepšie chápať zámery konkrétnych nariadení a usmernení a rozhodnutia v oblasti menovej politiky tak budú ľahšie a rýchlejšie akceptovateľné.

Z pohľadu expertov si už banky a inštitúcie v celom regióne uvedomili, že budú musieť podniknúť konkrétne kroky v snahe zlepšiť finančnú gramotnosť obyvateľstva. Tieto kroky sú však skôr sporadického charakteru, nie sú systematické, sú skôr krátkodobé.

Banky a poisťovne by mohli mať prospech zo zvýšenej kvality finančných vedomostí obyvateľstva, a to hneď niekoľkými spôsobmi: lepšie znalosti dokážu posliniť zákaznícku vernosť poskytovateľom finančných služieb, zvýšia sebadôveru zákazníkov, čo umožní bankám rozvinúť efektívnejšiu komunikáciu zameranú na konkrétne cieľové skupiny. To následne povedie k vyššej kvalite služieb. Navyše, uvedený postup umožní zasiahnuť nové skupiny potenciálnych zákazníkov. Okrem toho by vyššia kvalita finančných vedomostí mohla zvýšiť tzv. „goodwill“, t. j. úroveň pozitívneho vnímania poskytovateľov finančných služieb na verejnosti.

Podrobné meranie stavu finančnej gramotnosti v krajinách strednej a výhodnej Európy tiež umožňuje vypracovanie špecifických odporúčaní pre finančné inštitúcie a poisťovne. Tieto odporúčania špecifikujú, aké kroky by mali dané inštitúcie podniknúť na zlepšenie stavu finančnej gramotnosti klientov, a tak si prostredníctvom informovanej a trvalo udržateľnej a finančne zabezpečenej klientely zaistiť dlhodobý komerčný úspech. Okrem toho by uvedené inštitúcie mali zároveň príležitosť vyprofilovať sa a sústavne budovať svoj firemný imidž (napr. v oblasti CSR – spoločenskej zodpovednosti firiem).

GfK – expert na oblasť merania finančnej gramotnosti

Spoločnosť GfK vyvinula vlastnú prieskumnú metodiku na meranie a dôsledné vyhodnocovanie finančnej gramotnosti a vzdelania obyvateľstva konkrétnej krajiny prípadne regiónu a stala sa tak priekopníkom v tejto relatívne nepreskúmanej oblasti marketingového prieskumu v krajinách CEE/META (stredná a východná Európa/Stredný východ, Turecko a Severná Afrika). Celý projekt má rozsiahly záber, pretože okrem samotných obyvateľov oslovuje aj verejný sektor (napr. vzdelávacie inštitúcie) a finančné inštitúcie (napr. banky, poisťovne, finančných sprostredkovateľov, národnú banku danej krajiny a pod.).

O spoločnosti GfK

Spoločnosť GfK je dôveryhodným partnerom pri poskytovaní dôležitých informácií o trhu a o spotrebiteľoch, ktoré umožňujú klientom prijímať lepšie rozhodnutia. V spoločnosti GfK kombinujeme prácu a nadšenie viac ako 13 000 expertov na prieskum trhu s 80-ročnými skúsenosťami v oblasti vedeckej práce s dátami. To spoločnosti GfK umožňuje poskytovať životne dôležité globálne poznatky a informácie kombinované so znalosťou miestnych trhov vo viac ako 100 krajinách celého sveta. Vďaka inovatívnym technológiám a vedeckému spracovaniu dát dokážeme v spoločnosti GfK transformovať veľké objemy dát na inteligentné a relevantné údaje a umožniť tak našim klientom získať konkurenčný náskok a obohatiť skúsenosti, zážitky a výber svojich spotrebiteľov a zákazníkov.

Viac informácií je k dispozícii na našej webovej stránke www.GfK.com, prípadne nás môžete sledovať na Twitteri: https://twitter.com/GfK.

Stiahnuť (PDF)

General