search
PL

Warszawa, 31.03.2024

GfK– An NIQ Company: pierwszy kwartał 2024 r. pod znakiem dodatnich nastrojów konsumenckich

W marcu br. Barometr Nastrojów Konsumenckich niemal nie drgnął. To kolejny miesiąc, w którym wskaźnik utrzymuje się na niewielkim plusie. Niezmiennie wpływają na to pozytywne opinie młodych konsumentów, korygowane diametralnie różną oceną ze strony seniorów. Takie dane płyną z najnowszych badań GfK – An NIQ Company.

Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK – An NIQ Company, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje Polaków w zakresie postaw konsumenckich, w marcu 2024 r. wyniósł 1,9 pkt, co oznacza minimalny wzrost, o 0,8 jednostki w stosunku do lutego.

Równolegle, w znacznie gorszych nastrojach konsumenckich znajdują się przedstawiciele większości pozostałych państw unijnych. W ich przypadku średnia wyniosła -15,2, czyli zaledwie 0,6 jednostki lepiej niż w poprzednim miesiącu.

Z danych GfK – An NIQ Company wynika, że w marcu br. poprawiła się większość kluczowych wskaźników barometru, z wyjątkiem oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju, gdzie zanotowano minimalny spadek oraz skłonności do wydatków na dobra trwałe, która okazało się nieco niższa niż przed miesiącem. Największy wzrost dotyczył oceny aktualnej oraz prognozowanej sytuacji finansowej gospodarstw domowych.

Znacznie większe zmiany możemy zaobserwować w perspektywie długofalowej, gdzie zmiany wynoszą nawet 30 jednostek r/r.

W marcu w wyraźnie lepszych nastrojach konsumenckich znajdowali się polscy mężczyźni (wynik o ponad 5 jednostek wyższy niż w przypadku kobiet). Wyraźnie większe – i tu bez zmian – okazały się różnice w podziale na wiek. Wciąż znacznie lepsze nastroje deklarują ludzi młodzi (od 15 do 39 lat). W przypadku najmłodszej badanej grupy (15-22) średni odczyt barometru wyniósł aż 26,8 jednostek, zaś w nieznacznie starszej grupie (23-29) było to 18,4. Dla porównania badani z grupy 50-59 lat odnotowali średnik wskaźnik nastrojów na poziomie ponad 13 jednostek na minusie. W sumie różnica między grupą 15-22 oraz 50-59 wyniosła 40 jednostek.

Na podobnym poziomie utrzymują się obawy społeczeństwa związane z potencjalnym wzrostem cen oraz kryzysem na rynku pracy. Niespełna 80 proc. badanych spodziewa się, że ceny w najbliższych miesiącach nadal będą rosną. Jednocześnie około 40 proc. Polaków obawia się, że w bliskiej przyszłości stopa bezrobocia w kraju wzrośnie.

W marcu 2024 r. kluczowe składowe Barometru Nastrojów Konsumenckich kształtowały się następująco:

Informacje o badaniu

Badanie zrealizowano w dniach 1-8 marca 2024 r. w ramach wielotematycznego badania omnibusowego e-Bus metodą CAWI (wspomaganych komputerowo wywiadów z respondentami z wykorzystaniem ankiety umieszczonej w internecie) na kwotowej, reprezentatywnej przedmiotowo, ogólnopolskiej próbie n=1000 osób. Struktura respondentów została dobrana z zachowaniem rozkładu wybranych parametrów społeczno-demograficznych odzwierciedlającego rozkład tych cech w populacji generalnej.

Barometr może przyjmować wartości od –100 do +100 i jest to saldo pomiędzy opiniami pozytywnymi a negatywnymi. Dodatnia wartość barometru wskazuje na to, iż w danej fali badania liczba konsumentów nastawionych optymistycznie przeważa nad liczbą konsumentów nastawionymi pesymistycznie. Wartość ujemna Barometru oznacza odwrócenie tej proporcji.

Barometr jest zagregowanym wskaźnikiem sporządzanym na zlecenie Komisji Europejskiej, wyliczanym od 1985 roku. Obecnie indeks obejmuje 27 krajów. Dane dla Polski pochodzą z badania GfK współfinansowanego przez Komisję Europejską.

Kontakt dla mediów:

Damian Furmańczyk

Senior PR Consultant

tel.: +48603609255

dfurmanczyk@komunikacjaplus.pl

 

 Latest Press Releases

Zobacz wszystkie informacje