logo
search
PL

Data & Reporting Specialist

Country

Czechia

Job Family

Client Solutions

For over 80 years, GfK has been a reliable and trusted insight partner for the world’s biggest companies and leading brands who make a difference in every consumer’s life - and we will continue to build on this. We connect data, science and innovative digital research solutions to provide answers for key business questions around consumers, markets, brands and media. With our headquarters in Germany and a presence in around 60 countries worldwide, you benefit from our global company with a diverse community of ~9,000 employees.

Harnessing the power of our workforce, the greatest asset we have is our people. As part of GfK, you can take your future into your own hands. We value talent, skills and responsibility and support your development within our international teams. We are proud of our heritage and our future: Currently we are in the latter stages of a transformational journey from a traditional market research company to a trusted provider of prescriptive data analytics powered by innovative technology. This is only possible with extraordinary people and this is why we are looking for YOU to help create our future. For our employees as well as for our clients we pursue one goal: Growth from Knowledge!

Job Description

Poslanie pracovného miesta:

Data & Reporting Specialist zabezpečuje poskytovanie klientskych reportov uspôsobených na požiadavky klienta. Pomáha consultantom poskytovať klientovi najvhodnejšiu formu výstupu anajvyššiu kvalitu reportov vakejkoľvek podobe.

Popis anáplň pracovného miesta, oblasti zodpovednosti:

Data analysis & Reporting

 • Na základe zadania od consultantov pripravuje jednotlivé reporty pre určených klientov
 • Zodpovedá za kvalitu reportov pre klientov, najmä pokiaľ ide osprávnosť, včasné spracovanie abezchybné dodanie consultantom alebo priamo na klientské portály resp. vprípade potreby priamo klientom
 • Má vysokú znalosť oobsahu databáz výrobkovavzdeláva sa vtejto oblasti
 • Priebežne aktualizuje akontroluje stav reportov, poskytuje spätnú väzbuapo konzultácii sconsultantmi prispôsobuje jednotlivé reporty
 • Poskytuje odporučenia ohľadom možnosti reportovania vybraných analýz
 • Spracováva štandardné ale aj špeciálne výstupy vrátane grafických podkladov aj tabuliek

Spolupráca

 • Úzko spolupracuje sconsultantmi,ostatnými kolegami vregióne resp. vorganizácii Europanel
 • Vprípade potreby spolupracuje soddeleniami CT Operations aposkytuje im potrebnú podporu
 • Podieľa sa na efektívnom prenose informácií vrámci oddelenia amedzi relevantnými útvarmi GfK. Informujeozávažných skutočnostiach svojho nadriadeného, ktoré majú resp. môžu mať priamy alebo nepriamy vplyv na chod projektu, oddelenia resp. firmy

Všeobecná časť

 • Snaží sa ododržanie arozvoj na základe dohodnutého individuálneho plánu rozvoja
 • Aktívne pristupuje kneustálemu zvyšovaniu svojej profesionality avedomostí aj zhľadiska samoštúdia
 • Aktívne sa zúčastňuje na poradách oddelenia, firemných poradách, seminároch akonferenciách vrámci Slovenska ako aj vzahraničí (po dohode snadriadeným)
 • Projekty sa snaží pripravovať arealizovať vždy sohľadom na maximálnu finančnú výhodnosť pre spoločnosť GfK
 • Vykonáva svojuprácu ačinnosti sňou spojené vsúlade spredpismi obezpečnosti aochrane zdravia pri práci, požiarnej ochrany aživotného prostredia
 • Plní ďalšie úlohy uložené nadriadenýmresp. vedením spoločnosti·Dodržiava všetky interné predpisy asmernice spoločnosti

Hlavné požiadavky:

 • Stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie alebo prax/pracovné skúsenosti postačujúce na vykonávanie charakteru práce
 • Anglický jazyk, najmä písomná komunikácia interne v rámci siete GfK
 • Obsluha PC, aktívna práca s MS Office (Excel, Powerpoint, Word, Outlook)
 • Precíznosť, citlivosť a zmysel pre detail
 • Chápanie súvislostí a analytické myslenie, samostatnosť
 • Schopnosť zvládať rôzne súbežné projekty
 • Flexibilita a proaktívnosť

We are an ethical and honest company that is wholly committed to its clients and employees. We are proud to be an inclusive workplace for all and are committed to equal opportunity in employment which focuses on all of our employees reaching their full potential. At GfK we work collaboratively with our colleagues but offer a flexible working approach, including dividing our time between office & remote working as well as the opportunity to flex our working hours around team core hours.

We offer an exciting work environment that brings people together. We encourage an entrepreneurial and innovative spirit. We make use of the latest digital technologies. We are looking for self-starters, who accept challenges and create solutions.

Can there be a better place to take center stage in the digital revolution? We are excited to get to know you!

Posted: 75 days ago

City: Prague

Work Area: Client Solutions

Job Time: Full Time

Requisition ID: R00011236