Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Sluiten
News
Financial Services|Consumer Panels|Netherlands|Dutch

Werkgevers onvoldoende op de hoogte van wet en regelgeving

26.05.2015

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: Werkgevers onvoldoende op de hoogte van wet- en regelgeving Door de Wet verbetering poortwachter is de verantwoordelijkheid van de werkgever en werknemer groter geworden bij ziekte van de werknemer, en daarmee ook de financiële risico’s. Verzekeraars bieden diverse oplossingen om deze financiële risico’s te beperken. In opdracht van Delta Lloyd onderzocht GfK in hoeverre werkgevers en werknemers bekend zijn met de wet- en regelgeving en daaruit voortvloeiende risico’s. In het in februari gehouden onderzoek onder werknemers die werkzaam zijn in een organisatie met vijf of meer werknemers geeft slechts één op de vijf aan goed op de hoogte te zijn van de verplichtingen van werknemers bij langdurige ziekte (en nog eens 45% zegt globaal op de hoogte te zijn). Toch is minimaal 90% bekend met de verplichtingen die vervolgens voorgelegd worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bedrijfsarts bezoeken bij een oproep (98%) en meewerken aan re-integratie en geboden passende arbeid accepteren (90%). Werknemers zijn minder bekend met de verplichtingen van de werkgevers, zo is slechts 46% ervan op de hoogte dat werkgevers een nieuwe functie bij een ander bedrijf moeten zoeken wanneer er binnen het eigen bedrijf geen passende functie is.  Goed geregeldWerknemers zijn tevreden over de sociale wetgeving rondom ziekte in Nederland; zeven op de tien vinden dat het goed geregeld is. Ook heeft men vertrouwen in de werkgever. Zo is 61% van de werknemers van mening dat hun werkgever de zaken rondom arbeidsongeschiktheid en ziekte goed geregeld heeft. We zien hierbij wel dat een groter deel van werknemers bij 100+ bedrijven dit vindt (66%)  vergeleken met werknemers bij bedrijven met minder dan 50 werknemers (52%). Ruim vijf op de tien werknemers zijn van mening dat ze niet in de steek gelaten zullen worden door hun werkgever bij langdurige ziekte.  Afgesloten verzekeringenHebben werkgevers de zaken rondom arbeidsongeschiktheid en ziekte inderdaad goed geregeld? In juni 2014 vroegen we aan werkgevers met vijf of meer werknemers welke verzekeringen ze op dit gebied hadden afgesloten, zie figuur 1. De verzekering voor ziekteverzuim was de meest afgesloten verzekering. Hierbij zagen we dat hoe groter de onderneming, hoe minder vaak het bedrijf deze verzekering had afgesloten. Een op de tien werkgevers had geen enkele verzekering op dit gebied afgesloten.

Figuur 1: Afgesloten verzekeringenIn hetzelfde onderzoek onder werkgevers werd ook gevraagd waar de belangrijkste kosten van verzuim liggen binnen de organisatie. Twee derde noemde loondoorbetaling als een van de belangrijkste kostenposten bij ziekteverzuim. 

Figuur 2: belangrijkste ziekteverzuimkostenLanger dan twee jaar ziekDat werknemers bij ziekte langer dan twee jaar een WIA-uitkering ontvangen, weet de helft van de werknemers. Dat die uitkering enkel ontvangen wordt bij 35% of meer arbeidsongeschiktheid is echter bij slechts een derde bekend. Hetzelfde zagen we bij werkgevers. Bij werkgevers zagen we ook dat een groot deel niet weet hoe lang ze verantwoordelijk zijn voor een zieke werknemer. Een kwart was van mening dat ze verantwoordelijk zijn zolang de werknemer ziek is en bijna de helft (46%) dacht zolang de werknemer in dienst is. Hoe hoog de WIA-uitkering is na twee jaar ziekte is bij een groot deel van de werknemers (en werkgevers) onbekend. Zo verwacht bijna de helft van de werknemers dat zij bij langdurige ziekte een inkomen zullen ontvangen van 70% van het laatstverdiende loon.Of er in de cao afspraken staan over het verzekeren van arbeidsongeschiktheid na twee jaar ziekte weet drie kwart van de werknemers met een cao niet. Ook weet het grootste deel van de werknemers (62%)  niet of hun werkgever iets geregeld heeft voor het inkomen bij ziekte langer dan twee jaar. De helft van de werkgevers gaf aan geen cao te hebben met afspraken omtrent het verzekeren van arbeidsongeschiktheid. Zes op de tien werknemers vinden wel dat de werkgever een grote of beperkte verantwoordelijkheid heeft hiervoor iets te regelen. Bij de werkgevers zagen we hier zelfs een nog iets grotere groep die vindt dat de werkgever een grote of beperkte verantwoordelijkheid heeft voor het iets regelen voor het inkomen bij ziekte langer dan twee jaar. Van de groep werknemers die aangeeft dat de werkgever een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft, neemt dan ook 85% deel aan deze collectiviteit. Daarnaast heeft één op de vijf werknemers zelf iets geregeld voor het inkomen bij arbeidsongeschiktheid, 17% heeft een individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten.   Werkgevers lijken het te laten afweten als het gaat om de werknemers informeren over het risico van arbeidsongeschiktheid voor het inkomen. Slechts een op de acht werknemers is naar eigen zeggen door de werkgever geïnformeerd. Dat gebeurde dan meestal via het intranet of de verzekeraar of in een individueel gesprek (bij indiensttreding). Het onderzoek onder werkgevers gaf overigens een ander beeld. Slechts een kwart van de werkgevers zei de werknemers niet te informeren. KansenUit de onderzoeken onder werkgevers en werknemers kan geconcludeerd worden dat lang niet alle werkgevers en werknemers goed op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving rond het thema ziekte en arbeidsongeschiktheid. Ook is men vaak niet goed op de hoogte van de financiële gevolgen voor de werknemer die arbeidsongeschikt wordt.  Zolang werkgevers en werknemers zich niet realiseren wat de financiële implicaties zijn van ziekte en arbeidsongeschiktheid, zal men minder snel geneigd zijn maatregelen te nemen in de vorm van verzekeringen en aanvullende dienstverlening. Het overgrote merendeel van de werknemers heeft er behoefte aan om geïnformeerd te worden over de risico’s voor het inkomen. Hier liggen dus kansen voor intermediairs en verzekeraars om werkgevers goed te informeren over de relevante wet- en regelgeving en de daaruit voortvloeiende risico’s en ze te helpen bij het actiever informeren van hun werknemers door bijvoorbeeld communicatiemateriaal te ontwikkelen of informatiesessies voor werknemers te organiseren. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Ingeborg van Dijk (Research Consultant Financial Services van GfK), via Ingeborg.van.dijk@gfk.com of 06-81872731.

General