22.03.2016

GfK CZECH CONSUMER VALUES

 • Studie GfK CZECH CONSUMER VALUES nabízí základní pohled na hodnoty, postoje a životní styl českých spotřebitelů. Pomůže Vám tak pochopit, v čem je český zákazník jedinečný ve srovnání se světem.
 • Studie je bohatým zdrojem informací pro prezentace a strategii Vašeho top managementu.
 • Dalším příkladem využití studie je úspěšná lokalizace globálních reklamních a marketingových aktivit Vaší společnosti díky pochopení specifických hodnot českých spotřebitelů.
 • Studie se může stát praktickým nástrojem k tomu, jak Vašim zahraničním kolegům vysvětlit stěžejní rozdíly v chování českých zákazníků ve srovnání se zákazníky v jiných zemích. Můžete tak jednoduše podpořit Vaše hypotézy o tom, proč se aktivity Vaší společnosti na českém trhu vyvíjí odlišně ve srovnání s trhy Vašich zahraničních kolegů.
 • Výsledky studie mohou využít české firmy plánující vstup na zahraniční trhy; studie jim poskytne přehled o tom,v čem se mohou výrazně lišit postoje a hodnoty zahraničních zákazníků ve srovnání s českými.

Kromě České republiky nabízíme i data za jiné státy.

Ke stažení zde.

 • GfK CZECH CONSUMER VALUES study offers insight into values, attitudes and life style of Czech consumers.
 • It will help you and your colleagues to understand uniqueness of the Czech consumer in comparison with the Global one.
 • Study is a rich source of information for your top management presentations and strategies.
 • Another example of the use of this study is successful localization of your company global advertising and marketing activities by understanding specific values of Czech consumers.
 • This study can become a practical tool on how to explain to your foreign colleagues the key differences in behaviour of the Czech consumer compared to the Global customer. It can support your hypothesis about why the activities of your company on the Czech market are developing differently in comparison with the markets of your foreign colleagues.
 • Results of this study can also be of a benefit to Czech companies planning to enter foreign markets; the study will provide them with insight into what may be substantially different attitudes and values of foreign consumers in comparison with Czech ones.

Besides the Czech Republic, we can also offer you data for the other countries.

English version here.