logo
search
EN-GB

Market Data Specialist with French

Country

Bulgaria

Job Family

Operations

For over 80 years, GfK has been a reliable and trusted insight partner for the world’s biggest companies and leading brands who make a difference in every consumer’s life - and we will continue to build on this. We connect data, science and innovative digital research solutions to provide answers for key business questions around consumers, markets, brands and media. With our headquarters in Germany and a presence in around 60 countries worldwide, you benefit from our global company with a diverse community of ~9,000 employees.

Harnessing the power of our workforce, the greatest asset we have is our people. As part of GfK, you can take your future into your own hands. We value talent, skills and responsibility and support your development within our international teams. We are proud of our heritage and our future: Currently we are in the latter stages of a transformational journey from a traditional market research company to a trusted provider of prescriptive data analytics powered by innovative technology. This is only possible with extraordinary people and this is why we are looking for YOU to help create our future. For our employees as well as for our clients we pursue one goal: Growth from Knowledge!

Job Description

Market Data Specialist with French

Job Description

The purpose of the role is to ensure the quantitative and qualitative control of marketing data, preparation and submission of reports to the customers, complying with all global requirements within the agreed deadlines.

As a Market Data Specialist, you will have the following key accountabilities:

 • Searching for information on Internet about the characteristics of different products in sectors: Games, Music and Films
 • Categorization, classification and updating of information
 • Entering the received information in a database or Excel
 • Ensuring quality data control
 • Creation, processing and submission of regular weekly/monthly reports according to customer’s requirements and pre-established deadlines
 • Effective management of problems and cases
 • Tracking various market trends
 • Work with specialized applications for database processing
 • Cooperation with other internal departments and partners of GfK

Now that you know what a Market Data Specialist does, what skills, qualifications and experience do you need?

 • Higher education in the field of: Economics, Mathematics, Information Technology, Data Management or other related area
 • Opportunity to work on full time
 • Good knowledge MS Office (Word / Excel)
 • Working level in English (B1 - B2)
 • Working level in French (B2)
 • In-depth knowledge of methods, procedures and tools for data processing and analysis
 • Initiative and analytical thinking
 • Attention to detail
 • Maintaining high quality standards
 • Excellent communication skills
 • Ability to work in a team
 • Skills to work within deadlines and setting goals

Join our team and benefit from the following advantages:

 • Exciting work environment that brings people together
 • Use of the latest digital technologies
 • Initial and ongoing trainings to support your development
 • Opportunities for personal and professional growth
 • Competitive remuneration and bonus scheme linked to individual performance and company results
 • 3 additional non-working days annually
 • Food vouchers
 • Health insurance
 • Discount program with external vendors
 • Eco friendly travelers are welcome to the office – parking places for bikers and free card for public transportation are available to all employees
 • Variety of sport activities such as football and traditional Bulgarian dances
 • Last but not least – GfK Sofia office is located close to the city centre and easily accessible from any point by public transportation – 47A Tsarisgradsko Shose Blvd

All documents will be treated in the strictest confidentiality.
Only short-listed candidates will be invited for an interview.

-----------------------------------

Специалист маркетингови данни с френски език

Цел на позицията:
Целта на позицията е осигуряване на количествения и качествен контрол на маркетинговите данни, изготвянето и предоставянето на доклади към клиентите на компанията, спазвайки всички глобални изисквания в рамките на договорените срокове.

Като Специалист маркетингови данни ще имате следните ключови отговорности:

 • Търсене на информация в интернет за характеристики на различни продукти в сектори: игри, музика и филми
 • Категоризиране, класифициране и актуализиране на информацията
 • Въвеждане на получената информация в база данни или Excel
 • Подсигуряване качествения контрол на данните
 • Създаване, обработка и предоставяне на регулярни седмични/месечни доклади според изискванията на клиентите и предварително установени крайни срокове
 • Ефективно управление на възникнали проблеми и казуси
 • Проследяване на различни пазарни тенденции
 • Работа със специализирани приложения за обработка на база данни
 • Сътрудничество с други вътрешни отдели и партньори на GfK

Какви умения, опит и квалификация са ви необходими, след като вече знаете какво прави Специалист маркетингови данни?

 • Висше образование в сферата на: Икономика, Математика, Информационни технологии, Управление на данни или друго свързано с естеството на работа
 • Възможност за работа на пълен работен ден
 • Умения за работа с MS Office (Word / Excel)
 • Работно ниво на английски език (B1 – B2)
 • Много добро владеене на френски език (B2)
 • Задълбочени познания за методи, процедури и инструменти за обработка на данни и изготвяне на анализи
 • Комбинативност, инициативност и аналитично мислене
 • Внимание към детайлите и поддържане на високи стандарти на качество
 • Отлични комуникативни умения
 • Умения за работа в екип
 • Умения за работа с крайни срокове и поставени цели

Присъединете се към нашия екип и се възползвайте от следните придобивки:

 • Опит в глобална организация, лидер в своята област
 • Първоначално и последващо обучение
 • Възможности за професионално и личностно развитие
 • Работа в амбициозен и мотивиран екип
 • Конкурентно възнаграждение и бонус програма, обвързана с личното представяне и резултатите на компанията
 • Три допълнителни неработни дни годишно
 • Ваучери за храна
 • Здравно застраховане
 • Програма за отстъпки с външни партньори
 • Достъп до едни от най-модерните технологии
 • Безплатна карта за градския транспорт за всички линии и паркоместа за велосипеди
 • Разнообразие от спортни инициативи като футбол и народни танци
 • Последно, но не и по важност – отлична локация на офиса в близост до центъра на София с удобен градски транспорт – бул. Цариградско шосе 47А

Високо оценяваме интереса към компанията и благодарим на всички кандидати за отделеното време.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

We offer an exciting work environment that brings people together. We encourage an entrepreneurial and innovative spirit. We make use of the latest digital technologies. We are looking for self-starters, who accept challenges and create solutions.

Can there be a better place to take center stage in the digital revolution? We are excited to getting to know you!

Posted: 19 days ago

City: Sofia

Work Area: Operations

Job Time: Full Time

Requisition ID: R00010582