Möchten Sie zur deutschen Seite wechseln?JaNeina
Zavřít
X
Sdílet tuto stránku

Zásady ochrany osobních údajů

O nás

Společnost GfK Czech, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/10, Praha 4 - Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 15271757 (dále jen „GfK Czech“) je agenturou pro výzkum trhu, která patří do mezinárodní skupiny GfK s celosvětovou působností. Společnost GfK Czech provádí pro své klienty výzkumy, které zahrnují zpracování a v určitých případech i předání osobních údajů, a to vždy na základě podepsané písemné smlouvy, dohody nebo objednávky s klientem.

My v GfK Czech zodpovídáme za zpracování osobních údajů, které shromažďujeme. Sbíráme například osobní údaje v průběhu účasti respondenta (subjektu údajů) v projektu výzkumu trhu, smluvního vztahu, při návštěvě našich webových stránek nebo použití našich softwarových aplikací. Vzhledem k tomu, že sídlíme v Evropské unii, zpracováváme osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy EU o ochraně údajů (GDPR) a dalšími zákonnými ustanoveními.

Jsme společností zabývající se výzkumem trhu a členem mezinárodní organizace ESOMAR i českého SIMARu. Dodržujeme profesionální standardy, které ESOMAR i SIMAR stanovují pro své členy, a současně chráníme soukromí subjektů údajů, od kterých zpracováváme osobní údaje, tj. od účastníků našich projektů výzkumu trhu, panelistů, respondentů, spolupracujících subjektů i zaměstnanců. Vše na základě smluvního vztahu, oprávněného zájmu, splnění právní povinnosti či předem a svobodně daného souhlasu.  

Co jsou osobní údaje?

Osobním údajem je jakákoliv informace, pomocí níž lze přímo či nepřímo identifikovat konkrétní fyzickou osobu. „Přímo” znamená například za pomocí jasných identifikátorů, jako jsou jméno či adresa; „nepřímo” znamená za pomoci kombinace dalších informací. Mezi osobní údaje patří zejména, avšak nikoliv výlučně, jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození či rodné číslo.

Použití osobních údajů

Osobní údaje používáme pro účely popsané níže. Neshromažďujeme, ani nezpracováváme žádné další osobní údaje než ty, které jsou nutné ke splnění daných účelů. Používáme pouze osobní údaje uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, pokud subjekt údajů výslovně neposkytl souhlas s dalším použitím svých osobních údajů. Pokud bychom chtěli osobní údaje použít k jinému účelu, než který je uvedený v příslušném souhlasu se zpracováním osobních údajů, lze na něj uplatnit oprávněný zájem, vyplývá ze smluvního vztahu nebo je nutný pro splnění naší právní povinnosti, předem o tom subjekt údajů informujeme. V případech, kdy je zpracování dovoleno pouze na základě platného souhlasu, používáme osobní údaje pro jiný účel pouze s předem daným souhlasem subjektu údajů.

Osobní údaje jednotlivých subjektů údajů mohou být zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně v elektronické formě, a to společností GfK Czech, dále vlastními zaměstnanci klientů společnosti GfK Czech (správci osobních údajů) a/nebo níže uvedenými dalšími zpracovateli (viz kapitola Sdílení osobních údajů).

 1. Registrační údaje a přímá komunikace
  Pro řadu úkonů shromažďujeme osobní údaje, jako jsou jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa, které nám subjekt údajů uvede při registraci do panelu/ výzkumného projektu (“Registrační údaje”). Registrační údaje slouží ke komunikaci ohledně našich služeb, projektů a informací ohledně našich podmínek a zásad. Registrační údaje či obsah naší komunikace také používáme pro účely další vzájemné komunikace. Tyto osobní údaje uchováváme po dobu členství v daném panelu.
 2. Účast v panelech
  Vedle registračních údajů shromažďujeme od našich panelistů také další relevantní informace, včetně osobních údajů. Sbíráme například následující osobní údaje:
  - poskytnuté v průběhu výzkumů prováděných online, telefonicky nebo osobně,
 3. - získané prostřednictvím automatického sběru dat hardwarem nebo softwarem pro sledování webu  a měření návštěvnosti, tedy za pomocí aplikací, doplňků prohlížeče, peoplemetrů a speciálních  internetových routerů (údaje o používání internetu, streamování, použití platforem sociálních médií  a dalších (on-line) mediálních kanálů, stejně tak jako obecné informace o Vašem digitální zařízení),

  (společně označovaná jako „panelová data").
  Tato Panelová data analyzujeme, spojujeme a vyhodnocujeme spolu s Panelovými daty dalších panelistů a používáme je jen pro účely výzkumu trhu. Podrobnější informace naleznete v příslušných souhlasech konkrétních panelů a výzkumných projektů. Zásadně nikdy nepředáváme klientům osobní údaje našich panelistů.
  Také panelová data uchováváme po dobu členství v daném panelu.
 4. Údaje z dotazníků
  Osobní údaje respondentů zpracováváme pouze z důvodu realizace výzkumného projektu, tedy kontaktování respondenta (pokud známe kontaktní údaje předem, například při provolání databáze od klienta), zpracování osobních údajů do agregované podoby, popř. navrácení osobních údajů zpět klientovi včetně odpovědí z výzkumu. O způsobu i délce zpracování je vždy respondent informován v průběhu daného výzkumu, pokud zpracování závisí na jeho souhlasu, pak je vždy předem vyžádán i souhlas. Osobní údaje respondenta mohou být též zpracovány za účelem plnění povinností společnosti GfK Czech, které jí vyplývají z právních předpisů.
  Osobní údaje respondentů uchováváme jen po dobu nezbytně nutnou pro dosažení výše uvedených účelů, o kterých respondenta vždy předem informujeme. Většinou to bývá 12 měsíců nebo po dobu platnosti smlouvy/ právního vztahu s klientem. V souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů budou jednotlivé osobní údaje zlikvidovány, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány.
  Společnost GfK Czech se neustále snaží zdokonalovat své služby, a proto pravidelně a systematicky kontroluje své tazatele a/nebo tazatele třetích osob (dodavatelů), zda vedou dotazníky, na které respondent odpovídá, správně, zodpovědně a svědomitě. Za tímto účelem společnost GfK Czech pořizuje nahrávky z telefonických a osobních rozhovorů. Ačkoli může rozhovor proběhnout i bez nahrávání rozhovoru, bez nahrávky nejsme schopni ověřit, zda rozhovor probíhal v pořádku. K jinému účelu nahrávku nepoužíváme. V případě souhlasu respondenta mohou být nahrávky předány třetí osobě (klientovi), a to opět z důvodu kontroly tazatelů a/nebo doplnění dalších informací – např. těch, které v rozhovoru zazněly, ale tazatel je v dotazníku neměl kam zaznamenat.
  Z důvodu kontroly tazatelů také můžeme při osobním rozhovoru vyžadovat kontaktní údaje respondentů – z důvodu následné telefonické kontroly tazatelů.
  Podle žádného obecně závazného právního předpisu není respondent povinen účastnit se výzkumu, předat svoje osobní údaje a/nebo poskytnout svůj souhlas se zpracováním nahrávky a jejím předáním klientovi/ třetím osobám. Souhlas s předáním je tedy zcela dobrovolný a nemá žádný vliv na dotazník, ani vztahy či služby poskytované klientem nebo společností GfK Czech.
 5. Sensic.net
  sensic.net („Sensic") je platformou pro sledování souborů cookies, která shromažďuje informace o kontaktech s reklamou a jejím účinkem nebo používání streamovaných médií v souvislosti s online výzkumnými panely společnosti GfK a třetích stran, stejně tak jako s obecným měřením sledovanosti, který není spojen s žádným konkrétním panelem. Společnost GfK používá osobní údaje shromážděné nebo přijaté ze Sensicu pro analýzu dat, marketingový výzkum, výzkum dopadu a účinku reklamy a měření sledovanosti. Sensic cookies neslouží k tomu, aby samy o sobě přímo vytvářely (zobrazovaly) reklamu pro respondenty. Další informace naleznete na sensic.net. Ke zpracování osobních údajů by samozřejmě docházelo až po získání předem daného a svobodného souhlasu respondenta.
 6. Používání osobních údajů pro marketingové/ reklamní účely
  Jelikož chceme neustále zlepšovat a rozšiřovat naše služby, můžeme našim klientům posílat e-mailem marketingovou komunikaci týkající se výzkumu trhu, která by je mohla zajímat. Klient si může kdykoliv zvolit, jaká oblast komunikace ho zajímá, tím, že nastaví/ updatuje svoje preference. Klienty také můžeme kontaktovat telefonicky nebo pozvat na naší akci.
  Souhlas: Osobní údaje klientů nebudeme používat k reklamním či marketingovým účelům, pokud předem neudělili svobodně vyslovený souhlas.
  - Stávajícím zákazníkům zasíláme na základě našeho oprávněného zájmu marketingové materiály na e-mailovou adresu, kterou jsme obdrželi pro komunikaci v rámci našeho vzájemného obchodního vztahu. Tyto materiály se týkají podobných produktů a služeb, které u nás klienti v minulosti poptávali nebo objednali. Z odebírání novinek, informacích o dalších výzkumech a poskytovaných službách se mohou kdykoliv odhlásit.
 7. Zákonná povinnost a právní ochrana
  Osobní údaje můžeme použít a uchovávat pro účely našeho oprávněného zájmu, zákonné povinnosti a právní ochrany, tedy prevence, odhalování nebo vyšetřování trestného činu, prevence podvodů nebo jakéhokoli jiného zneužívání našich služeb a informačních systémů. Osobní údaje můžeme také potřebovat a použít pro požadavky interního a externího auditu, k účelům informační bezpečnosti nebo pro ochranu či prosazování našich práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku.
 8. Používání webových stránek GfK
  Zásady ochrany osobních údajů se vztahují také na používání webových stránek www.gfk.com (dále „webové stránky") za použití následujících mechanismů a prvků souvisejícími s ochranou osobních údajů.
  Cookies: Naše webové stránky používají soubory cookies a další technologie, které zlepšují výkonnost webových stránek, uživatelskou přívětivost, bezpečnost i uživatelský prožitek. Pokud by cookies zpracovávaly osobní údaje, vyžádáme si nejprve souhlas subjektu údajů. Podrobné informace naleznete v našich Pravidlech pro nakládání se soubory cookies.
  - Hubspot: Některé části našeho webu používají k přizpůsobení webového rozhraní aplikaci HubSpot (www.hubspot.com). HubSpot využívá soubory protokolu za účelem poskytnutí služby, udržení kvality a poskytnutí GfK obecných a anonymních statistik týkající se používání webových stránek. Pouze pokud by nám subjekt údajů dobrovolně v rámci spolupráce poskytl své osobní údaje, například jméno, e-mailovou adresu, adresu bydliště a telefonní číslo, mohou být tyto údaje propojeny s automaticky shromážďovanými daty. HubSpot také používá soubory cookies k přizpůsobení online rozhraní. Podrobnější informace naleznete v zásadách používání souborů cookies společnosti HubSpot. Možnost odmítnout cookies společnosti HubSpot lze na adrese http://we-online.sites.hubspot.com/opt-out.
  Webové stránky třetích stran: Naše webové stránky obsahují pro pohodlí našich návštěvníků odkazy na další webové stránky jiných společností, které nejsou spojeny, řízeny ani spravovány společností GfK. Zásady, postupy a pravidla zde uvedené se na tyto webové stránky nevztahují. Nejsme zodpovědní za bezpečnost osobních údajů shromážděných těmito třetími stranami. Doporučujeme kontaktovat přímo společnosti spravující dané webové stránky pro získání informací o jejich zásadách ochrany osobních údajů.

Sběr osobních údajů z jiných zdrojů

Někdy můžeme osobní údaje získat z jiných zdrojů než od subjektu údajů osobně. Může se jednat například o případ, že se subjekt údajů zaregistroval u jiné agentury pro výzkum trhu, jejíž jsme klientem - tato agentura pro nás získává potencionální respondenty a tedy sbírá data. Tato agentura (tedy dodavatel výzkumných dat) se řídí svými zásadami ochrany osobních údajů a také souhlasem subjektu údajů, na jehož základu nám předává osobní údaje, abychom ho mohli kontaktovat. Pokud subjektu údajů tato výzkumná agentura neoznámila, že nám předala jeho osobní údaje, učiníme tak my při prvním kontaktu, kdy zároveň oznámíme, jaké osobní údaje byly součástí předání.

Zpracováváme také osobní údaje získané od třetích stran pomocí nástrojů pro procházení a analyzování dat, jako je Brandwatch (www.brandwatch.com), které archivují data sociálních médií, která byla zveřejněna ve veřejných profilech, kanálech nebo platformách sociálních médií, jako je Facebook, Twitter, Instagram, na veřejných on-line fórech nebo ratingových portálech internetových obchodů (např. EBay nebo Amazon). Společnost GfK může používat informace, které subjekt údajů zveřejnil na platformách sociálních médií a na dalších webových stránkách, abychom mohli našim klientům systematicky poskytovat souhrnné přehledy, reporty a odkazy týkající se veřejných informací.

Můžeme rovněž sbírat osobní údaje týkající se vystavení respondentů v projektech výzkumu trhu reklamám a příslušnému mediálnímu obsahu z jiných zdrojů, jako jsou reklamní sítě, platformy sociálních médií, webové stránky a mobilní aplikace. Pokud tak učiníme, vyžádáme si nejprve předchozí souhlas respondentů (subjektech údajů) s tímto sběrem dat a informujeme je o zdrojích, ze kterých jejich osobní údaje shromažďujeme. Tato sekundární data využíváme k obohacení údajů, které shromažďujeme od respondentů v průběhu jejich členství v panelu, abychom dokázali našim klientům nabídnout lepší/ detailnější poznatky.

Sdílení osobních údajů

Osobní údaje subjektu údajů zpřístupníme pouze těm třetím osobám a za účelů dle popisu níže (pokud subjekt údajů s předáním osobních údajů dalším třetím stranám výslovně souhlasil, například vyplněním Souhlasu se zpracováním osobních údajů pro konkrétní panel). Společnost GfK zavedla příslušná opatření, aby zajistila, že osobní údaje budou zpracovány, zajištěny a převedeny v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Další zpracovatelé zpracovávají osobní údaje jen po dobu nezbytně nutnou, nikdy ne však delší, než je uvedeno v souhlasu/ informaci, vzhledem k jejich spolupráci, poté osobní údaje ihned vymažou.

 1. V rámci skupiny GfK
  GfK Czech je součástí mezinárodní skupiny GfK (dále “skupina GfK”), která se skládá z řady společností sídlících v Evropské unii i mimo ni. Většina z nich je vlastněna GfK SE sídlící v Německu. Osobní údaje subjektu údajů mohou být předány jedné nebo více společností, které jsou součástí skupiny GfK, pokud to je potřeba pro zpracování a uložení dat, poskytnutí přístupu k našim službám, poskytnutí podpory klientům, zlepšování služeb, vývoj obsahu nebo pro jiné účely, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Nepředáváme osobní údaje respondentů našich výzkumných projektů třetím osobám mimo skupinu GfK, pokud ke konkrétnímu účelu předem neudělili svůj výslovný souhlas.
  Společnost GfK Czech zapojuje do zpracování dat i další společnosti mezinárodní skupiny GfK:
  GfK Slovakia, s.r.o., se sídlem Račianska 153, 931 54 Bratislava, Slovenská republika, IČO 00602272, pro online sběr dat, správu Online klubu, programování, nahrávání databází a zpracování dat.
  GfK Bulgaria, se sídlem 47A Tsarigradsko Shosse Blvd, 2nd floor, 1124 Sofia, Bulharsko, co. registration 831529116, zpracovává osobní údaje při programování a nahrávání databází. 
  Nahrané databáze do programu a také data z výzkumu se ukládají na servery společnosti GfK SE, se sídlem Nordwestring 101, 90419 Norimberk, Německo, VAT no.: DE 133500719.
  GfK Romania, se sídlem Upground Business Center, BOC Tower, intrarea B/C, et. 6, Strada George Constantinescu 3, 020339 Bukurešť, Rumunsko, Fiscal Identification Code: 2358448, zpracovává data (výstupy ze skriptu).
  GfK Italia, S.r.l., se sídlem Via Tortona 33, 20144 Milán – Itálie, C.F.e P.IVA 08586300157, poskytuje software pro realizaci mailingu v projektu New Car Buyer Satisfaction a ukládá dat na jejich servery.
  V rámci mezinárodní skupiny GfK byly vytvořeny vnitroskupinové závazné směrnice a pokyny, které zavazují jednotlivé společnosti k dodržování souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů platícími na území EU a tedy i České republiky.
 2. Externí poskytovatelé služeb
  V případě potřeby pověřujeme další společnosti a jednotlivce, aby za nás plnili určité úkoly vyplývající z našich služeb v rámci smluv/ dohod o zpracování dat. Můžeme například poskytnout osobní údaje smluvním partnerům nebo dodavatelům, tedy partnerům, kteří spravují hosting našich databází a aplikací, zpracovávají data či informace, které jste si vyžádal/a, nebo v rámci call-centra poskytují podpůrné služby či realizaci rozhovorů v průběhu projektů výzkumu trhu.
  Tyto údaje sdílíme nebo zpřístupňujeme pouze externím poskytovatelům služeb v rozsahu, který daný účel vyžaduje. Tyto údaje nesmí být danou třetí stranou používány k jiným účelům, zejména pak ne pro vlastní účely nebo účely třetích stran. Externí poskytovatelé služeb GfK jsou smluvně zavázáni respektovat důvěrnost přijatých osobních údajů, jednat pouze v souladu se souhlasem subjektu údajů se zpracováním osobním údajů nebo naší oprávněným zájmem, těmito Zásadami ochrany osobních údajů, platnými právními předpisy, smlouvou podepsanou mezi GfK Czech a klientem a jsou též povinni zachovávat mlčenlivost ve vztahu k přijatým osobním údajům.
  Výzkumná společnost DataCollect s.r.o., se sídlem Geologická 575/2, 152 00 Praha 5, IČO 27242480, pro nás realizuje telefonické kvantitativní rozhovory.
  Webové stránky Panelu domácností www.paneldomacnosti.cz, které zjednodušují správu spolupracujících uživatelů, včetně editace údajů, pro nás spravuje a hostuje společnost ICNET s.r.o.,  se sídlem Vodnická 436/46, 149 00 Praha 4, IČO 26151090. ICNET rovněž zpracovává osobní údaje ve výzkumu spokojenosti klientů importérské skupiny Porsche Česká republika do finální podoby samplu.
  E-shop www.gfk-cz.wbonus.cz Panelu domácností pro nás spravuje a hostuje společnost W.A.T.C.H. CZ, s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/77, 140 00 Praha 4, IČO 26172321.
  Ing. Filip Kodeda, se sídlem Mádrova 3034/7, 143 00 Praha 4, IČO: 76253287, zpracovává osobní údaje pro tisk obálek, hlavičkových papírů a kompletaci zásilek pro mailing projektu New Car Buyer Satisfaction. Ve stejném projektu pro roztřídění a zajištění distribuce zpracovává osobní údaje i společnost CASUS DIRECT MAIL a.s., se sídlem Žilinská 5/2773, 141 00 Praha 4, IČO 49680871.
  IT společnosti GfK řeší společnost G - DATA servis, spol. s r.o., se sídlem Geologická 575/2, 152 00 Praha 5 – Barrandov, IČO 61063398.
  Údaje o projektech (a tedy i účastnících projektu) v divizi Customer Choices jsou uloženy v programu Evidence, spravovaným společností DERS s. r. o., se sídlem Polákova 737/1, 500 02 Hradec Králové – Pražské Předměstí, IČ 25924362.
  Společnost GfK Czech dále k realizaci výzkumů využívá externích tazatelů, moderátorů a tlumočníků, kterým za účelem vzájemné spolupráce také případně osobní údaje předává.
  Příjemcem osobních údajů, pokud s tím subjekt údajů udělil souhlas, může být vedle klienta i další třetí osoba.
 3. Customer Relationship Management – management vztahů s klienty (CRM)
  Pro účely CRM jsou kontaktní údaje (jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa) našich klientů, dodavatelů nebo jiných smluvních partnerů uloženy na serverech našeho dodavatele HubSpot v USA, na tento obchodní vztah se vztahují pravidla uvedené v kapitole Mezinárodní předávání osobních údajů.
  Jako právní základ pro uchování údajů dodavatelů, klientů nebo potenciálních klientů považujeme (smluvní) vztah klienta - agentury. Proto zpracováváme údaje na základě našeho oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1, f), což nám umožňuje uchovávat údaje dodavatelů, klientů nebo potenciálních klientů v našich systémech CRM bez jejich výslovného souhlasu.
 4. Orgány státní správy
  Osobní údaje předáme pouze těm orgánům státní správy, abychom naplnili naše zákonné povinnosti. GfK Czech například odpoví žádosti soudů, orgánů činných v trestním řízení, regulačních agentur a dalších veřejných a vládních orgánů, a to i v případě, že se nebude jednat o orgány sídlící v zemi bydliště subjektu údajů.

Mezinárodní předávání osobních údajů

Za určitých okolností může být nutné, aby společnost GfK Czech předala osobní údaje subjektů údajů do zemí mimo Evropskou unii/ Evropský hospodářský prostor (EHP), tzv. „Třetích zemí". Takové předání do třetích zemí se může dotýkat veškerých zpracovatelských činností. Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí i v případě, že předáváme osobní údaje do třetích zemí, v nichž se uplatňuje odlišná úroveň ochrany osobních údajů než v České republice. V realitě může v rámci mezinárodního předání údajů dojít zejména k předáním údajů:

 1. Právnickým osobám skupiny GfK
  Právnické osoby mezinárodní skupiny GfK sídlící mimo Evropskou unii uzavřely dohody o ochraně údajů v rámci společnosti s použitím standardních smluvních doložek přijatých Evropskou komisí s cílem poskytnout subjektům údajů dostatečné a vhodné záruky ochrany soukromí a osobních údajů a zajistit bezpečnost mezinárodního předávání dat.
 2. Dalším třetím stranám sídlící mimo Evropskou unii (EU) a Evropský hospodářský prostor (EHP)
  Jakékoliv předání osobních údajů třetím osobám mimo skupinu GfK bude prováděno až po předchozím oznámení této skutečnosti subjektu údajů, případně, kde je to nutné, i s jejím předem uděleným souhlasem. V případě, že jsou Vaše údaje předány do třetích zemí, tedy mimo území EU, je zajištěna jejich náležitá ochrana, a to na základě:
  - přijetí vhodných záruk - standardních smluvních doložek přijatých Komisí EU, a to i v případě předání jiným společnostem skupiny GfK;
  - rozhodnutí Komise EU, že tato třetí země zajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, a to v případě předání jakýmkoli jiným třetím státům mimo EU.

  Seznam zemí, ve kterých Evropská komise považuje úroveň ochrany osobních údajů za přiměřenou, je uveden zde: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm.
  V současné době jsou údaje z našeho CRM uloženy u našeho marketingového partnera, HubSpot, Inc., se sídlem 25 First Street, 2nd Floor Cambridge, MA 02141 USA. HubSpot jakožto společnost sídlící mimo EU, postupuje dle dohody Evropské unie a Spojených států amerických na ochranu osobních údajů, tedy tzv. štítu EU-US na ochranu soukromí (EU-US Privacy Shield)  (www.privacyshield.gov/welcome). Dle rozhodnutí Komise ze dne 12. 7. 2016 je legislativní ochrana osobních údajů v USA dostačující a odpovídající všem požadavkům platných evropských právních předpisů (Rozhodnutí Komise ze dne 12. 7. 2016).

Nakládání s osobními údaji osob mladších zákonného limitu

Společnost GfK neshromažďuje, ani nezpracovává osobní údaje osob mladších 16 let – pokud nemá předem udělený souhlas zákonného zástupce v souladu s platnými právními předpisy. Když zjistíme, že jsme nedopatřením shromáždili osobní údaje osoby mladší 16 let, bez zbytečného odkladu tyto údaje vymažeme.

Zpracování citlivých údajů

V určitých případech můžeme zpracovávat zvláštní kategorie osobních údajů (tzvn. „citlivé údaje"). Citlivé údaje se týkají osobních údajů pojednávajících o národnostním nebo etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém přesvědčení, členství v odborových organizacích, genetických údajích, biometrických údajích, zdravotním stavu, sexuálním životě nebo sexuální orientaci. Můžeme rovněž zpracovávat citlivé údaje, které subjekt údajů sám o sobě zveřejnil (např. na sociálních sítích), nebo které jsou nezbytné pro prokázání, uplatnění nebo obranu zákonných nároků. Citlivé údaje můžeme také zpracovávat na základě předem daného, výslovného a samostatného souhlasu v konkrétním kontextu pro určitý účel, například pro účast ve výzkumném projektu nebo panelu.

Bezpečnost

Bezpečnost dat je pro mezinárodní skupinu GfK prioritou. Používáme dostatečnou úroveň zabezpečení, a proto jsme zavedli přiměřené fyzické, elektronické a administrativní postupy k ochraně shromažďovaných údajů proti náhodnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě, změně, neoprávněnému zpřístupnění nebo přístupu k osobním údajům přenášeným, uloženým nebo jinak zpracovávaným. Naše pravidla a zásady týkající se bezpečnosti informací postupují podle obecně uznávaných mezinárodních standardů a jsou pravidelně revidovány a aktualizovány, aby dokázaly reagovat na naše obchodní potřeby, technologické změny a regulační požadavky. Přístup k osobním údajům je poskytován pouze těm zaměstnancům, poskytovatelům služeb nebo přidruženým společnostem GfK, kteří k nim přístup potřebují mít z provozních či obchodních důvodů, nebo aby mohli splnit své povinnosti.

V případě porušení ochrany osobních údajů bude společnost GfK dodržovat platné právní předpisy a pravidla o oznamování porušení ochrany osobních údajů dozorovému úřadu.

Vaše práva

Jako subjekt údajů máte konkrétní práva, daná právními předpisy, která se týkají osobních údajů. To platí pro veškeré zpracovatelské činnosti. GfK Czech respektuje práva každého subjektu údajů a zavazuje se adekvátně řešit všechny dotazy. Domníváte-li se, že jsou Vaše údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, můžete požádat správce nebo zpracovatele osobních údajů o vysvětlení nebo požadovat, aby správce a/nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Následující seznam obsahuje informace o právech subjektů údajů, která vyplývají z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů:

 1. Právo odvolat souhlas: V případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů, můžete tento souhlas kdykoli odvolat podle postupů popsaných v příslušném formuláři souhlasu. Udělíte-li společnosti GfK Czech, příp. správci osobních údajů souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, jste oprávněn/a ho stejným způsobem i kdykoliv odvolat.
  Respondenty projektů výzkumu trhu a panelisty ale musíme upozornit, že odvoláním souhlasu obvykle ukončí svou účast v daném projektu/ panelu a již nebudou mít nárok na odměnu, kterou GfK Czech nabízí svým respondentům/ panelistům. Odvolání souhlasu však nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které proběhlo před odvoláním souhlasu.
  Odvolat svůj souhlas můžete na telefonním čísle 296 555 111, e-mailem na dpo_cz@gfk.com nebo písemně na adresu společnosti GfK Czech, Na Hřebenech II 1718/10, Praha 4 - Nusle, 140 00 Praha 4.
 2. Právo na opravu a/nebo doplnění: Domníváte-li se, že správce osobních údajů o Vás uchovává, eviduje, nebo jinak zpracovává nepřesné, neúplné nebo nesprávné osobní údaje, můžete správce osobních údajů požádat, aby je opravil, příp. doplnil. Toto podezření na nesprávnost Vašich údajů, u nás shromážděných, může být jak subjektivní, tak objektivní povahy. Pravidelně se snažíme osobní údaje, které shromažďujeme, aktualizovat a neustále se je snažíme udržet přesné, úplné, aktuální a relevantní, a to na základě nejnovějších informací, které máme k dispozici. V určitých případech (např. pro Panel domácností) jsme spustili samoobslužný internetový portál, kde mohou uživatelé sami kontrolovat a opravovat své osobní údaje.
 3. Právo na přístup: Subjekt údajů má právo správce osobních údajů požádat o informaci, zda zpracovává jakékoli jeho údaje, a pokud ano, tak které kategorie, k jakému účelu jsou osobní údaje používány, komu jsou předávány, jak dlouho jsou uchovávány, kde je správce získal – pokud nepřímo od subjektu údajů – nebo případně kterým příjemcům nebo kategoriím příjemců osobní údaje zpřístupňuje či o právech s osobními údaji spojenými.
  Máte právo od nás získat jeden bezplatný výpis Vašich osobních údajů. Vyhrazujeme si právo účtovat přiměřený poplatek za každý další výpis, který si vyžádáte (týká se např. neadekvátních a často opakovaných žádostí o výpis).
 4. Právo na omezení zpracování: Subjekt údajů může také požádat o omezení zpracování svých osobních údajů v případě, že:
  - zpochybňuje přesnost svých osobních údajů, a to po dobu potřebnou k tomu, aby správce osobních údajů mohl přesnost osobních údajů ověřit;
  - zpracování je protiprávní a subjekt údajů nechce své osobní údaje vymazat, ale místo toho pouze žádá omezit jejich užívání;
  - osobní údaje již nejsou potřebné pro účely zpracování, ale subjekt údajů je potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  - subjekt údajů vznese námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody společnosti GfK Czech a/nebo správce osobních údajů převažují nad důvody subjektu údajů.

  Bude-li zpracování osobních údajů subjektu údajů omezeno, může společnost GfK Czech (případně správce osobních údajů) mít osobní údaje jen uložené. Jakkoli jinak zpracovávat je smí pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu EU či některého členského státu. V takovém případě bude subjekt údajů předem upozorněn, že omezení zpracování bude zrušeno.
 5. Právo na přenos osobních údajů: Na žádost subjektu údajů mu budou všechny jeho zpracovávané osobní údaje předány ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu anebo budou, pokud je to technicky možné, předány jinému – subjektem údajů pověřenému – správci. Toto právo lze uplatnit za předpokladu, že je zpracování podloženo souhlasem subjektu údajů nebo je nezbytné pro plnění smlouvy, a současně je zpracování prováděno automatizovaně.
  Upozorňujeme, že uplatnění práva na přenos údajů se nijak nedotýká námi prováděného zpracování Vašich údajů, i po jejich přenesení jsme i nadále oprávněni na základě souhlasu subjektu údajů nebo jiného právního základu zpracovávat jeho osobní údaje.
 6. Právo na výmaz: Subjekt údajů může také požádat, aby byly jeho osobní údaje vymazány, pokud:
  - osobní údaje již nejsou potřeba pro účely, pro které byly shromažďovány a zpracovávány;
  - subjekt údajů vznese námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro účely našich oprávněných zájmů a současně neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu (viz níže);
  - je zpracování založeno na souhlasu subjektu údajů, subjekt údajů svůj souhlas odvolá, a neexistuje žádný další právní základ pro zpracování;
  - osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  - osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené právními předpisy Evropské unie nebo členského státu, které se na nás vztahují;
  - shromážděné osobní údaje se týkaly osoby mladší zákonného limitu;

  pokud tedy není zpracování nezbytné

  - pro splnění zákonné povinnosti, která vyžaduje toto zpracování od nás;
  (zejména pro zákonné požadavky na uchovávání údajů);
  nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 7. Právo vznášet námitky: Subjekt údajů je oprávněn vznést námitku proti zpracování pro účely oprávněného zájmu (tedy nikoliv v případě, že je zpracování založeno na souhlasu subjektu údajů). V případě společnosti GfK Czech se může například jednat o kontrolu tazatelů. Společnost GfK Czech přestane osobní údaje zpracovávat, pokud neprokáže, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo že zpracování těchto osobních údajů je nutné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
  Tyto námitky může subjekt údajů vznést také proti zpracování pro účely oprávněného zájmu správce osobních údajů, jako je zjišťování spokojenosti, a to přímo u správce nebo zpracovatele osobních údajů.
 8. Právo na stížnost: Domnívá-li se subjekt údajů, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má také právo podat stížnost u dozorového úřadu v zemi, kde bydlí, pracuje nebo v zemi, kde k porušení došlo. V případě České republiky se jedná o Úřad pro ochranu osobních údajů.
 9. Právo na informace: Subjekt údajů má právo být informován o zpracování svých osobních údajů. Informace mají zahrnovat kontaktní údaje správce osobních údajů, účel a právní základ zpracování, příjemce osobních údajů, dobu uchování osobních údajů, všechna práva subjektů údajů, důvod poskytnutí osobních údajů, dále údaj o předávání osobních údajů do třetích zemí mimo EU a příp. též, informaci o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování.
 10. Práva spojená s automatizovaným zpracováním (včetně profilování): V souvislosti se zpracováním automatizovanými postupy má subjekt údajů právo kdykoli požádat o lidský zásah týkající se jeho osobních údajů, tj. aby pověřený zaměstnanec přezkoumal zpracování provedné automatizovanými prostředky. Současně může subjekt údajů kdykoli vyjádřit svůj názor na tento postup a kdykoli se proti němu ohradit.

Důležité:

 • Časová lhůta na výkon práv subjektu údajů: Vždy se pokusíme vyřídit žádost subjektu údajů v průběhu 30ti dnů od doručení žádosti. Lhůta však může být s ohledem na početnost žádostí a jejich složitost prodloužena o další 2 měsíce. O této skutečnosti budeme subjekt údajů nejpozději do 30 dnů od obdržení jeho žádosti informovat spolu s důvodem o prodloužení lhůty. Zároveň je v tomto případě subjekt údajů oprávněn podat stížnost u dozorového úřadu.
 • Omezení přístupu: V určitých situacích nebudeme moci subjektu údajů zpřístupnit některé nebo všechny osobní údaje kvůli zákonným ustanovením nebo z důvodu ochrany práv a svobod třetích osob (např. obchodní tajemství). Pokud odmítneme žádost o přístup, sdělíme subjektu údajů také důvod odmítnutí.
 • Další práva: Domnívá-li se subjekt údajů, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, může požádat správce osobních údajů nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 • Nemožná identifikace: v některých případech nebude možné dohledat všechny osobní údaje podle identifikátorů, které subjekt údajů uvedl ve své žádosti. Například nebudeme moci vyhledat při zadání jména a e-mailové adresy údaje shromážděné prostřednictvím souborů cookies, pokud subjekt údajů jako člen online panelu GfK (Online klubu) neudělil souhlas s používáním souborů cookies pro účely výzkumu trhu a zároveň je ještě stále v době Vaší žádosti členem daného panelu.
  V takových případech, kdy nedokážeme subjekt údajů identifikovat, nejsme schopni vyhovět jeho žádosti o splnění zákonných práv zde popsaných, alespoň pokud neposkytne další informace umožňující identifikaci. Máme právo požádat subjekt údajů o další informace vedoucí k ověření totožnosti v případě, kdy máme o totožnosti subjektu údajů jakékoliv pochybnosti.
 • Vykonávání práv: Chcete-li uplatnit Vaše zákonná práva, obraťte se prosím písemně na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů - e-mailem nebo poštovní zásilkou. Kontaktní údaje naleznete na konci těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Výmaz osobních údajů

Obecně platí, že zpracováváme a uchováváme osobní údaje jen po dobu nezbytně nutnou k dokončení či vyhodnocení daného projektu, po dobu smluvního vztahu nebo například po dobu členství subjektu údajů v daném panelu, a dále po dobu, po kterou jsme povinni údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje subjektu údajů vymažeme, pokud již nebudou nezbytné k dosažení účelů, pro které byly původně shromážděny.

Vedle toho také kompletně nesmažeme všechny osobní údaje, pokud nás subjekt údajů požádá, abychom ho již v budoucnu dále nekontaktovali. Za tímto účelem společnost GfK Czech uchovává záznamy, které obsahují informace o subjektech údajů, které si již v budoucnosti nepřejí být znovu kontaktovány (např. prostřednictvím hromadných e-mailů, rekrutačních e-mailů nebo pozvánek pro projekty výzkumu trhu). Pro splnění obdobného požadavku uschováme pouze nezbytný rozsah osobních údajů za účelem vedení záznamu o budoucím nekontaktování, pokud nám samozřejmě subjekt údajů nezadá jiná specifika.

Změny Zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo, podle našeho uvážení, kdykoli změnit nebo aktualizovat tyto Zásady ochrany osobních údajů. Z tohoto důvodu doporučujeme průběžně sledovat tyto Zásady ochrany osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů jsou aktuální od data „aktualizováno" uvedeného výše. K osobním údajům budeme přistupovat způsobem, který je v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, na základě kterých byly shromažďovány a také vždy v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a evropskými standardy ochrany osobních údajů, pokud tedy subjekt údajů neudělil souhlas s jiným zacházením.

Kontaktní údaje

Pokud máte zájem o více informací týkajících se předávání osobních údajů zmíněným zpracovatelům, zpracování osobních údajů obecně anebo chcete uplatnit výše uvedená práva, můžete se na nás obrátit, a to pomocí e-mailu dpo_cz@gfk.com či poštou na adresu GfK Czech, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/10, Praha 4 - Nusle, 140 00 Praha 4 nebo telefonem na 296 555 111.

Kontakt
General